'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Utbedring av rv. 23 i Hurum starter i 2018

Rehabiliteringsarbeidene legges til kveld og natt for å være til minst mulig ulempe for trafikantene.

Statens vegvesen er i gang med landsomfattende rehabiliteringsprogram for riksvegtunneler. Programmet omfatter også oppgradering av Merraskottunnelen, Elgskauåstunnelen samt utskifting av belysning i Stampleinåstunnelen.

Rehabiliteringen av ovennevnte tunneler skulle igangsettes i høst, men er nå utsatt til 2018 grunnet manglende bevilgninger over statsbudsjettet. Det er planlagt å startet rehabiliteringen neste vinter med ferdigstillelse høsten 2018.

Ikke helstengt 

Tiltakene som skal gjøres krever ikke helstenging. Det blir derfor lagt opp til at arbeidene i all hovedsak gjennomføres med kvelds- og nattestenginger. Dette medfører mindre belastning for lokalmiljø langs omkjøringsvegene.

Målet med rehabiliteringen er å øke sikkerheten i tunnelene, spesielt i forhold til brannsikkerhet og trafikkulykker, og for å sørge for at riksvegtunneler oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften innen fastsatt frist i 2020/21.

På landsbasis er det 200 riksvegtunneler som skal rehabiliteres.

Fortløpende informasjon

Statens vegvesen kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. Det vi bli avholdt et åpent informasjonsmøte før oppstart hvor Statens vegvesen vil presentere planer for arbeidene og hvordan trafikkavviklingen blir løst. Det er også opprettet et eget nettsted for rehabiliteringen av tunnelene på rv. 23 www.vegvesen.no/Vegprosjekter/tunnelersor. Dette vil blir brukt aktivt ved informasjonsformidling utad.