'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Sterk investeringsvilje i Hurum

Kommunestyret setter av penger til ny skole, brannstasjon, omsorgsbygg og idrettsanlegg de neste fire årene.

Tirsdag 13. desember avholdt kommunestyret årets siste møte der både budsjett for neste år og økonomiplan for 2017-2020 ble vedtatt. Selv om de økonomiske rammene er trange, er det bevilget midler til svært mange viktige tiltak.

Den største satsningen som nå er vedtatt, som faktisk er Hurum kommunes største investering noen gang, er fremtidig omsorgsbygg. Det er et stort behov for flere sykehjemsplasser, og det planlegges et omsorgsbygg med inntil 110 plasser. Planleggingen har ikke kommet langt ennå, men det legges opp til at kommunestyret bestemmer lokalisering og endelig budsjettramme i juni 2017.

Det er også bestemt å bevilisteden 170,5 millioner kroner til bygging av ny Sætre skole. Skolen skal stå ferdig i 2020. Dette arbeidet bes koordineres med nye Asker kommune slik at man kan se på en helhetlig løsning for Sætre-/Årosområdet for både barne- og ungdomsskoletrinnet.

I budsjettet for 2017 settes det også av penger til ny brannstasjon som skal stå klar i 2018. I tillegg har posisjonen fått igjennom at det skal investeres 20 millioner kroner i nytt idrettsanlegg i Sætre.

Dette er noe av det som ble vedtatt tirsdag:
• Hurum kommune investerer totalt 170,5 millioner kroner til bygging av ny Sætre skole. Skolen beregnes ferdig i 2020. • Kommunestyret bevilger 20 millioner kroner til etablering av nytt idrettsanlegg på Sætre.
• Det investeres inntil 33 millioner kroner til bygging av ny brannstasjon som skal stå ferdig i 2018.
• En million kroner er avsatt til kritisk oppgradering av Hurum kirke.
• Kommunestyret bevilger inntil to millioner kroner til å erstatte Tofte brygge med en ny badebrygge.
• Rådmannens budsjett økes med 100 000 kroner til to ekstra kommunestyremøter med tilhørende utvalgsmøter for å tilpasse møtefrekvensen til saksmengde og behov.
• Hurum kommune etablerer et ungdomsråd etter initiativ fra ungdommen selv. Bevilgede midler på 100 000 kroner skal gå til tiltak som ungdomsrådet selv prioriterer.
• Hurum kommune etablerer en treårig prosjektstilling som miljøpådriver i 50%.
• 300 000 kroner bevilges til godkjenning og registrering av minnelunder.
• Kommunestyret bevilger 150 000 kroner over to år til markedsføringsmateriell som kan bidra positivt til markedsføring av Hurum kommune overfor potensielle nye innbyggere og etablering av ny næring.
• Det bevilges 1,6 millioner kroner utover rådmannens forslag til veivedlikehold hvert år i perioden.
• Filtvet skole selges ikke på nåværende tidspunkt. Hurum kompetansesenter flyttes til Filtvet skole.

Møteprotokollen finner du her.