'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Starter med rullering av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret har vedtatt å igangsette arbeid med en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel.

I møtet som fant sted 8. november vedtok kommunestyret Kommunal planstrategi for perioden 2015-2019. Hensikten med strategien er å styrke den demokratiske styringen av kommunens planlegging og peke ut retning for kommuneplan, økonomiplan og andre planer og strategier.

Det følger av kommunestyrets vedtak at kommuneplanens arealdel skal revideres, samtidig som det er vedtatt et planprogram for arbeidet med revisjonen. I programmet er det forklart nærmere om planarbeidet som settes i gang og hvordan arbeidet er tenkt lagt opp. Gjeldende kommuneplans arealdel er forholdsvis ny. Kommunestyret har derfor lagt til grunn at mye av planen kan videreføres som den er. Imidlertid er det enkelte spørsmålstillinger som kommunesty-ret ønsker å vurdere på nytt, bl. a. i lys av kommunereformen hvor Hurum kommune har vedtatt å danne en ny storkommune med Røyken og Asker. Kommunestyret ønsker å invitere innbyggerne til en debatt om:

• sentrumsutvikling
• særingsutvikling
• kommunikasjon og transport
• arealbruksendringer ved Morskogen/Sagene, Slingrebekk barnehage, frilandsmuseet v/Trondstad gård samt tilrettelegging for gang- og sykkelveier i Hurum

Det framgår at kommunestyret kan åpne for å vurdere andre innspill om endringer. Disse innspillene skal imidlertid være relevante i forhold til føringene som er gitt for arbeidet.

Kommunestyret har forutsatt at arbeidet med rullering tilrettelegges slik at oppnevnt felles politisk nemd for de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum kan koordinere og samordne arbeidet med rullering av kommuneplan for Hurum med kommuneplanarbeidet i Asker og Røyken. Samarbeidets hovedmål er å tilrettelegge for å sette de tre kommuneplanene sammen til en felles plan når ny kommune etableres i 2020.

Vedtatt planprogram finner du her.

Eventuelle spørsmål, råd og innspill sendes til:
Hurum kommune, Plan og bygg, 3475 Sætre eller postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Frist for å gi innspill til arbeidet med en begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel er 15.1.2017.