'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunene har tatt inn flere lærlinger enn tidligere

Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune tar samfunnsansvar og tar inn mange lærlinger.

Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune har tatt inn flere lærlinger i 2015 og 2016 enn tidligere år og oppfyller vedtak i KS om 1 lærling pr 1000 innbyggere. Utdanning av fagarbeidere gjennom lærlingordningen er et prioritert område for å heve kvaliteten på tjenestene.

Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget har flest lærlinger, men i ikt-servicefaget og kontor og administrasjonsfaget er det også mange lærekontrakter. Det tilbys i tillegg lærekontrakter i byggdrifterfaget, lette kjøretøy, vei og anleggsfaget og institusjonskokkefaget.

Mangfoldet er stort og det tilbys ordinære kontrakter i 2 og 3 år, fagbrev i kombinasjon med studiekompetanse tar 4 år og "Menn i helse" er et prosjekt over 1 år.

For å få lærekontrakt kreves det lite fravær fra skolegang og bestått karakter i yrkesfagene.

Slik fordeler lærekontraktene seg innenfor ansvarsområdet til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS:

Antall lærlinger pr. november 2016

Buskerud fylkeskommune 30
Hurum kommune 8
Lier kommune 32
Nedre Eiker kommune 26
Modum kommune 16
Kongsberg kommune 32
Flesberg kommune 4
Rollag kommune 1
Nore og Uvdal kommune 1
Hol kommune 3
Ål kommune 7
Gol kommune 10
Hemsedal kommune 2
Nes kommune 3
Flå kommune 5
Krødsherad kommune 7
Sigdal kommune 7
Viva IKS 2
Modum ASVO 1
Villa Skår 3

Totalt 200