'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan er det å være ung i Buskerud?

Fra mandag 6. mars gjennomføres det en stor ungdomsundersøkelse i Buskerud.

Hvordan opplever ungdom i Buskerud foreldrene sine, trives de på skolen, har de nære venner de kan stole på og er de optimistiske med tanke på framtiden?

"Ung i Buskerud 2017" er en levekårsundersøkelse som gir innsikt i hvordan det er å være ung i Buskerud. Alle kommunene i fylket, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, er invitert til å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Ungdom velger selv om de ønsker å delta, og undersøkelsen besvares anonymt. Undersøkelsen i Hurum gjennomføres fra og med uke 10.

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Hurum. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdomsundersøkelser gjennomført i andre kommuner. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Mange ulike spørsmål

Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Hurum med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.

I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. De fleste spørsmålene i spørreskjemaet omfatter temaer som de fleste synes er uproblematiske. For noen kan enkelte spørsmål likevel være litt vanskelig å svare på. Det blir derfor informert om at man kan hoppe over spørsmål man ikke ønsker å svare på.

Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart.

Resultater

Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i Buskerud, Buskerud fylkeskommune (folkehelse og avdeling for videregående opplæring, samt Ungdommens Fylkesting) og KoRus – Sør. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

De første resultatene fra undersøkelsen kommer i løpet av vår/sommer 2017. Det er planlagt å gjennomføre en stor konferanse 18. og 19. oktober hvor blant annet dataene for fylket som helhet skal presenteres. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

KoRus - Sør: Rosanne Kristiansen (tlf. 994 20 688)
Psykolog ved forebyggende helsetjenester i Hurum kommune: Silje Schevig (408 03 354)