'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Årsregnskap 2016 – Hurum kommune

Driftsregnskapet i 2016 gjøres opp med et driftsresultat på 15,7 mill.kr.

Hurum kommune har nå avsluttet regnskapet for 2016. Årsregnskapet er oversendt revisjon 15.02.

Driftsregnskapet i 2016 gjøres opp med et driftsresultat på 15,7 mill.kr. Dette utgjør 2,5 % av driftsinntektene og er dermed over anbefalt nivå (1,75 %).


Høyere skatteinntekter og reserver på pensjon, sammen med god virksomhetsstyring er de viktigste årsakene til det positive resultatet.


Skatteveksten samlet til kommunene ble på 9,7 % mot en anslått vekst på 8,7 %. Dette skyldes blant annet at personlige skattytere foretok en tilpasning til skattereformen 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Skatteveksten i Hurum kommune ble 7,6 % mot budsjettert 5,3 %.  Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare gir ekstra inntekt for året 2016, og i liten grad vil påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover.


Det er ikke budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond, så dermed utgjør regnskapsmessig mindreforbruk (sammenlignet med budsjett) 15,9 mill.kr. Dette er midler som kommunestyret vil bestemme bruken av ved behandlingen av årsregnskapet den 13. juni 2017.


Hurum kommune har de siste årene hatt gode resultat, og har nå bygget opp disposisjonsfondet. Dersom mindreforbruket for 2016 avsettes til disposisjonsfond vil fondet utgjøre 54 mill.kr. (8,7 % av driftsinntektene). Fondsoppbyggingen er viktig og nødvendig for at kommunen skal kunne møte økte behov og omstillinger, blant annet som følge av veksten i antall eldre.


Formannskapet orienteres om resultatet i møte 21.02.17.