viagra online without prescription from india womens viagra online ed canadian pharmacy canadian pharmacy ship to us discount code for united pharmacy viagra online canada no prescription Gå direkte til innhold
Nettstedkart | Ledige stillinger | Postlister | Kontakt Hurum kommune
Du er her: Hovedside
Saturday 22. November 2014

Retningslinjer for kulturmidler

Lag_PDF_av_siden Utskriftsvisning Send_siden_som_e-post

 

1. Generelle bestemmelser

 

1.1 Gjennom driftsutvalget yter Hurum kommune økonomisk tilskudd til kulturformål.

 
Med kulturformål menes virksomhet, tiltak, arrangementer m.v. som omfattes av utvidet kulturbegrep gjennom de til enhver tid gjeldende instrukser, vedtekter og målsettinger.

1.2 Tilskudd gis i henhold til gjeldende retningslinjer og fordeles innenfor vedtatte budsjettrammer.

 

Det er imidlertid ikke automatikk i tilskuddsordninger, selv om søknader formelt oppfyller kravene. Driftsutvalget prioriterer på fritt grunnlag de formål som kan gis tilskudd og hvilken form eventuelle tilskudd skal ha.

 

2. Hvem kan gis tilskudd?

 
2.1 Personer, organisasjoner, foreninger/lag, grupper og institusjoner som driver kultur- og fritidsarbeide i Hurum kommune innvilges tilskudd. Også institusjoner, organisasjoner og foreninger utenfor kommunen kan gis tilskudd når deres arbeide må sies å være av spesiell betydning for Hurum, eller har medlemmer fra kommunen fordi vedkommende aktivitet ikke drives her.

2.2 Foreninger/lag skal:

- prinsippet ha åpent medlemskap

- ha demokratisk oppbygging og styringsform, dvs ledelse valgt av medlemmene (gjelder ikke barneforeninger)

- ha målsetting og formål i samsvar med norsk lov

 

2.3 Unntatt fra tilskudd er:

 • organisasjoner mv som primært ivaretar medlemmenes yrkesmessige og/eller økonomiske interesser
 • kommersielle tiltak
 • offentlige fester, basarer, bingo m.v. som er å anse som rene inntektsbringende arrangement
 • lands- og fylkesomfattende organisasjoner (jfr punkt 2.1)
 • spesielt tilskudd til deltakelse på stevner, leirer, konkurranser m.v. og lengre reiser utenfor kommunen. Gjelder ikke funksjonshemmede. (Driftsutvalget kan i visse tilfeller gjøre unntak fra denne regelen)
 • tiltak i regi av andre institusjoner/virksomheter med egne kommunale budsjett når tiltaket er å anse som en naturlig del av den daglige driften.3. Saksbehandling, kontroll m.v.

 

3.1 Søknader om tilskudd skal sendes i god tid før arrangement/tiltak/deltakelse skal skje. Søknader som mottas etter at tiltak er gjennomført eller etter fristens utløp kan ikke påregnes tilskudd. Ufullstendige søknader kan gis redusert tilskudd.
3.2 Alle søknader sendes Hurum kommune, Kultur, Postboks 143, 3476 Sætre eller postmottak.kultur@hurum.kommune.no

Tilskuddsordninger og søknadsfrister skal kunngjørs i lokalpresse og ved rundskriv til registrerte foreninger/lag. Til de ordninger hvor det er utarbeidet søknadsskjema skal disse benyttes.


3.3 I sektorer hvor det opprettes kontaktutvalg, kan dette i samarbeid med driftsutvalget vurdere annen fordelingsnøkkel innenfor de generelle bestemmelser og tilskuddstyper som framkommer av retningslinjene. Slike endringer skal endelig vedtas av driftsutvalget


For øvrig skal nye tilskuddsordninger og endringer av disse som har økonomiske konsekvenser godkjennes av Kommunestyret etter behandling i driftsutvalget.

3.4 Søkere skal underrettes skriftlig om vedtak.

 
Tilskudd bevilget innenfor vedtatte rammer på kulturbudsjettet utbetales normalt umiddelbart etter vedtak er fattet. Fravik fra dette skal framgå av vedtaket.


3.5 Driftsutvalget kan føre kontroll med at tilskuddsmidler nyttes  samsvar med forutsetningene. Driftsutvalget har rett til å kreve regnskap, rapport m.v. over tiltak det er gitt tilskudd til.

 

 

 

4. Tilskuddstyper

 

Det kan gis tilskudd gjennom følgende ordninger:

4.1 Grunntilskudd
4.2 Leietilskudd
4.3 Deltakertilskudd
4.4 Tilskudd til anlegg og utstyr for kultur- og fritidsformål
4.5 Driftstilskudd til kultur- og fritidsanlegg
4.6 Aktivitetstilskudd

 

 

4.1  GrunntilskuddFormål

 

Grunntilskudd skal bidra til å dekke aktivitetenes generelle driftsutgifter.


Hvem kan søke?

 

Barne- og ungdomsforeninger, div. foreninger hvor minst 50% av medlemmene (deltakerne) er under 25 år.

 

 


Selvstendige barne- og ungdomsgrupper tilsluttet en forening. Gruppa skal ha eget styre og/eller voksne ledere.

Andre foreninger kan søke til de av medlemmene som er under 25 år.

Pensjonistforeninger og foreninger for funksjonshemmede.

Tilskuddets størrelse:

 

Det gis et beløp pr. tilskuddsberettiget medlem og i tillegg kan gis et beløp vurdert ut fra aktivitet, generelle kostnader for normal drift av foreningen m.v.

Krav til søknad:

 
Opplysninger om aktivitet, antall medlemmer (deltakere), regnskap (oversikt) og årsberetning fra foregående år.

Utgifter som kan dekkes av andre tilskuddsordninger legges ikke til grunn for beregning av eventuelt grunntilskudd


Søknadsfrist: 1. mars
 

4.2 Leietilskudd

 

Formål:

 

Det kan gis tilskudd til delvis dekning av anlegg- og husleie som er nødvendig for å drive foreningens aktiviteter.

Hvem kan søke?

 

Alle tilskuddsberettige foreninger/lag kan søke leietilskudd.

Tilskuddets størrelse.

 

Til barne- og ungdomsforeninger kan gis tilskudd inntil 75% av legitimerte leieutgifter, øvrige foreninger inntil 25%.

Krav til søknad.

Eventuelt tilskudd gis etterskuddsvis på grunnlag av søknad om dekning av leieutgifter for foregående år.

Kun legitimerte utgifter godtas som grunnlag for tilskudd (kopier av betalte leieutgifter)


Privatboliger godtas ikke som tilskuddsberettige lokale.

Søknadsfrist: 1. mars


4.3  Deltakertilskudd

 

Formål


 • deltaking på kurs, konferanser og møter som tar sikte på utdanning av ledere, instruktører og øvrige tillitsvalgte
 • deltaking på årsmøter i krets-, fylkes- eller landssammenheng som representant for den lokale forening

 

Hvem kan søke?

 

Alle tilskuddsberettigede foreninger/lag kan søke om deltakertilskudd

I spesielle tilfeller kan det innvilges tilskudd til personer uten organisert foreningstilknytning.

Tilskuddets størrelse

 

Tilskudd gis til maks. 3 deltakere pr kurs/møte pr forening og tilsvarende 1 deltaker vedr. årsmøter/landsmøter.

Til ledere for barne- og ungdomsaktiviteter kan det innvilges inntil 75% av netto utgifter og for øvrig inntil 25% 

Krav til søknad

 

Søknad skal normalt sendes av forening/arrangør og utbetaling av eventuelt tilskudd skjer når legitimerte utgifter blir forelagt kulturkontoret.

Søknad skal gi opplysninger om:

 • arrangør/kursleder
 • dato/varighet
 • program/kursinnhold
 • netto kostnader

 
Søknadsfrist:  Ingen


4.4 Tilskudd til anlegg og utstyr for kultur- og fritidsformål

 

Formål

 

Kommunen kan gi tilskudd til nyanlegg, restaureringer og ominnredninger for kultur- og fritidsformål.

Videre kan det gis tilskudd til innkjøp av kostbart utstyr som er nødvendig for at anlegg eller virksomhet skal kunne drives etter forutsetningene.

Det forutsettes at nyanlegg og ombygging utføres med adkomst- og bruksmuligheter for funksjonshemmede i den grad dette er mulig. Funksjonshemmede og/eller deres lokale organisasjoner skal gis mulighet til å delta i planleggingen.

Tilskuddets størrelse

 

For større prosjekt kan det ikke forventes utbetaling av eventuelt kommunalt tilskudd før i påfølgende år og det kan være aktuelt å fordele utbetalinger over flere budsjettår. For øvrig utbetales evt. tilskudd eller deler av dette når arbeidet igangsettes. Kommunen forbeholder seg også rett til å prioritere rekkefølge/tidspunkt for evt. økonomisk medvirkning.
 
Tiltak som er fullført på søknadstidspunktet gis ikke tilskudd.

Krav til søknad

 

Søknaden må inneholde opplysninger om eierforhold, byggetillatelse, kostnadsoverslag, finansieringsplan og beskrivelse av tiltaket. Det skal framgå av søknaden hvilke andre instanser det eventuelt søkes midler fra.

Søknadsfrist:  1. mars

4.5  Driftstilskudd til kultur- og fritidsanlegg

  

Formål

 

Kommunen kan gi driftstilskudd til kultur- og fritidsanlegg som drives av foreninger. Slike anlegg kan være forsamlingshus, aktivitetslokaler, idrettsanlegg, friluftsanlegg, lekeområder mv

Krav til søknad

 

Søknader vurderes på grunnlag av utgifter til leie, strøm, oppvarming, avgifter til vann/kloakk, renovasjon, festeavgift, forsikringer, renteutgifter, normalt vedlikehold og inntekter.

Kun søknader hvor det er vedlagt kopier av kvitteringer eller revidert, spesifisert regnskap blir behandlet.

Det skal framgå av søknaden hvilke andre instanser det eventuelt søkes om midler fra.

Tilskuddets størrelse

 

Eventuelt tilskudd gis etterskuddsvis, dvs i henhold til utgifter og inntekter foregående år.

Det kan bevilges tilskudd med inntil 50% av nettoutgifter.

Søknadsfrist:  1. mars


4.6 Aktivitetstilskudd

 

Formål

Aktivitetstilskudd kan gis til kulturelle aktiviteter og spesielle tiltak som ikke dekkes av andre ordninger. Eksempelvis kan nevnes oppstarting av nye foreninger og grupper, arrangement og større tiltak som  driftsutvalget finner tilskuddsberettiget.

Krav til søknad

 

Beskrivelse av formål det søkes midler til, evt. opplysninger om behov, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Det gis ikke etableringstilskudd ved oppnevning av komiteer og utvalg, men kun når det etableres nye, selvstendige undergrupper med eget styre som foreninger ikke har fra tidligere.

For å kunne få etableringstilskudd må det framlegges oversikt over valgt ledelse, foreningens formål og antall medlemmer/deltakere.

Det skal framgå av søknaden hvilke andre instanser det eventuelt søkes om midler fra.

Søknadsfrist: Ingen

 

 

 Behandlinger:
Revidert utgave vedtatt av Hovedutvalg for kultur og fritid i møte 14.01.91, sak 06/91.

Retningslinjene opprettholdes uten endringer, Hovedutvalg for kultur og fritid i møte 20.09.93, sak 61/93

Revidert utgave vedtatt av sektorutvalg for kultur/oppvekst/sosial i møte 02.05.85, sak 31/95
Revidert i henhold til ny politisk og administrativ organisering vedtatt av Driftsutvalget 27.01. 2004, sak 003/04.

 

Sist oppdatert Monday 06. October 2008
 
cialis online pharmacy

cialis pills for sale
cialis generic best price
generic cialis 20mg
low cost cialis
viagra professional online pharmacy
viagra soft tabs 50mg
viagra sales online
viagra discount prices
viagra 100mg pills
viagra 100mg cheap
viagra 100mg canada
viagra 100mg no prescription
female viagra in canada
female viagra for sale
female viagra canada
order cheap viagra online
cialis sale online
cialis sale no prescription
cialis 20 mg
cialis 80 mg
generic cialis super active
canada cialis no prescription
cheapest cialis price
viagra pills cheap
viagra professional online
viagra professional generic
viagra soft tabs 100mg
female viagra online
female viagra buy
womens viagra pill
cheap viagra pills online
cheap viagra super active
viagra pfizer buy online
viagra pfizer 100mg
viagra pfizer 50 mg
viagra 50mg 100mg
viagra 50mg price
viagra 50mg pills
buy cialis 10mg
buy cialis 5mg online
viagra no prescription online
purchase viagra no prescription
generic viagra professional 100mg
buy viagra tablets online