'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynskontoret små avløpsanlegg

Kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.

Tilsynskontorets oppgave er blant annet å føre tilsyn med alle avløpsanlegg som har mindre enn 50 personer tilknyttet.

Kontoret er avhengig av så god og oppdatert informasjon om avløpsanleggene som mulig. Opplysningene kontoret får fra den enkelte bruker blir brukt for å vurdere behov for slamtømming, forurensning i nærmiljøet og eventuelle planer om nye avløpsløsninger i området. Kontoret er også klar over at ikke alle avløpsanlegg har dokumentasjon / godkjenning fra kommunen. De krever heller ikke dette for eldre anlegg, før det eventuelt planlegges oppgraderinger eller nye avløpsløsninger i området.

Vi ønsker at du svarer på vedlagt skjema elektronisk innen 2 uker etter at du har mottatt et brev fra oss.

Skjema for registrering

Gebyrer

Gebyrer for spredte avløpsløsninger

Nytt avløpsanlegg; hvordan velge riktig avløpsløsning?

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresser (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene.Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av tilsynet for små avløpsanlegg som også gi noe veiledning underveis.            

Du kan lese mer og hva som kreves på tilsynskontorets hjemmesider. 

Riktig avløpsløsning

Grunnforholdene på eiendommen og avstand til ulike brukerinteresser (bl.a. drikkevann, rekreasjon og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene.Du må kontakte et fagkyndig firma som kan gjennomføre grunnundersøkelser, prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av tilsynet for små avløpsanlegg, og vi kan også gi noe veiledning underveis. Før fagkyndig firma kommer på befaring, bør du tenke gjennom følgende spørsmål:

Er det aktuelt med felles avløpsløsning med naboer?
Er det fare for forurensing av drikkevannkilder eller andre hygieniske hensyn?
Hvor kan jeg slippe ut renset avløpsvann?
Hvor bør renseanlegg og tanker plasseres?
Hvor mye vil det koste å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

 

Svar på spørsmålene over og oversikt over firma som kan hjelpe deg ligger på tilsynskontorets hjemmesider

 

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg 

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

  • godkjent søknad om utslipptillatelse etter Forurensningsforskriften
  • godkjent byggesøknad etter Plan- og bygningsloven

Søknad om utslippstillatelse

Eier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Send søknad om utslipp til:postmottak@lier.kommune.no, eventuelt:

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
Lier kommune 
Postboks 205 
3401 Lier 

Skjema for dette finner du på tilsynskontorets hjemmesider

 

Krav til ulike typer avløpsanlegg og regelverk

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad, og avvik fra disse skal oppgis. Listen under er presiseringer og tilleggskrav til fagkyndige firma som skal prosjektere nye anlegg eller gjøre tilstandsvurdering av eksisterende anlegg.

Tilsynskontoret har listet ulike typer avløpsanlegg og regleverk på sine hjemmesider.