'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Eier du fritidsbolig? 01.01.16 trådte en ny forskrift om brannforebygging i kraft. I følge denne forskriften er kommunen pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger på lik linje med vanlige bolighus. Forskriften sier også at den enkelte hytteeier har meldeplikt til det lokale brannvesenet om tilstand på eiendommens skorstein og fyringsanlegg.

Gå direkte til kartleggingsskjema

Alle fritidsboliger med fyringsanlegg i Hurum skal ha besøk av feieren. For å vite hvilke fritidsboliger dette gjelder, har Hurum brannvesen startet et kartleggingsprosjekt. Vi ber alle som eier fritidsbolig i Hurum om å svare på dette skjemaet. Har du ikke skorstein, eller har du skorstein uten tilknyttet ildsted, er det likevel viktig at svarskjemaet blir returnert så raskt som mulig. Grunnen er at alle hytteeiere får tilsendt en faktura med et engangsgebyr i forbindelse med kartleggingen. Eiere av hytter som ikke har fyringsanlegg er ikke underlagt feiertjenesten og skal ikke betale dette gebyret. Derfor er det viktig med rask tilbakemelding, slik at dere kan fjernes fra listene før gebyret forfaller. Husk å trykke «send» på siste side!

Når brann/feiervesenet er på besøk vil de foreta en vurdering av fyringsanlegget, som vil danne grunnlaget for hyppigheten av feierbesøk. De vil samtidig informere om andre forhold med betydning for brannsikkerheten, som rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere.

Vi sendte i høst ut ca 2200 brev/skjema. Vi har registrert ca 1500 i retur, dvs at vi fortsatt mangler en del. Har du, eller noen du kjenner ikke mottatt eller returnert skjemaet? Legg inn informasjonen i dette skjemaet. Har du fritidseiendom i Hurum men ikke mottatt brevet fra oss, så send oss en epost på hyttefeiing@hurum.kommune.no.

Risikerer å måtte slokke selv

Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til brannsikkerhet i hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til godkjent brannslukningsutstyr. Dårligere adkomst og dårligere vanntilførsel på flere hyttefelt gjør i tillegg at mange eiere må være forberedt på å slokke et branntilløp på hytta selv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Men det hjelper ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst én gang årlig. Hver gang du tar i bruk hytta, bør røykvarsleren testes med testknappen. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Her er brannvesenets sjekkliste for sikkerhet på hytta:

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.
 • Test røykvarslere en gang i året.
 • Bytt batteri ved behov, minimum én gang per år(reservebatteri kan være greit å ha).
 • Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk også  at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis eller ovn som tørkestativ.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.
 • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer i henhold til plan- og bygningsloven.