'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Avløp/kloakk

Problemer med avløpsnettet?

Ring 32 22 58 00 i arbeidstiden, eller VA-vakta etter ordinær arbeidstid:
på telefon 32 22 58 81.

Kloakkrenseanlegg

I Hurum har vi to kommunale renseanlegg. Renseanlegget på Rulleto renser avløpet fra Tofte og Filtvet.
Storsand renseanlegg betjener deler av Storsand. Avløpet fra Holmsbu, Verket og Klokkarstua pumpes over til et renseanlegg i Svelvik, mens Åros renseanlegg ( i Røyken ) renser avløpet som pumpes over fra Sætre.

Fra Rulleto renseanlegg ledes renset avløpsvann gjennom en 100m lang utløpsledning ut på ca 20 meters dyp i Oslofjorden.
Storsand renseanlegg slipper ut renset avløpsvann på ca. 30 meters dyp og ca.100 meter ut i Oslofjorden. Renseanleggene ligger ofte på lavest liggende sted ved utslippsstedet, men allikevel må kloakken fra enkelte områder pumpes opp for deretter å renne med selvfall til renseanlegget. Det er derfor vi har 33 pumpestasjoner i kommunen.

Slam – fra problem til ressurs

Slam fra avløpsrenseanlegg inneholder både organisk materiale og plantenæringsstoffer. 
Slammet utgjør med andre ord en verdifull ressurs som gjødsel og jordforbedringsmiddel.Det blir i Hurum kommune produsert ca 400 tonn med slam i året. Slammet blir fraktet fra renseanleggene til Oredalen for viderebehandling der. Det ferdige produktet blir bla brukt til grøntarealer og golfbaner rundt omkring på østlandet. En av ulempene ved slam er at det kan inneholde ulike tungmetaller. Dersom innholdet av tungmetaller er høyere enn en fastsatt grenseverdi, kan det ikke disponeres på jordbruks- eller grøntarealer. Prøver blir derfor tatt jevnlig av slammet og kontrollert mot fastsatte grenseverdier for jordbruks- og grøntarealer. Resultatene av disse prøvene viser at innholdet av tungmetaller ligger under grenseverdien.

Våre oppgaver innen avløp

  • drift og vedlikehold av Rulleto og Storsand renseanlegg
  • drift og vedlikehold av kommunens 33 pumpestasjoner
  • sørge for tømming av slamavskillere og tette tanker
  • spyling og rengjøring av kommunens 100 km lange ledningsnett for avløp
  • å ha god beredskap mot ulike hendelser som kan ramme hovedledningsnettet, og kunne gi innbyggerne best mulig hjelp om krisesituasjoner i hovedledningsnettet oppstår
  • begrense lekkasjetap i eget avløpsnett til et optimalt nivå.

Slamtømming

Hurum Kommune har tvungen septiktømming. De hustander i Hurum som bor utenfor tettbebygd strøk, har oftest en slamavskiller og enkelte plasser tette tanker. Alle som har dette betaler et slamtømmingsgebyr til Tilsynsynskontoret for små avløpsanlegg hvor det er lagt opp til en tømming annet hvert år. I noen tilfeller må det tømmes oftere og etter behov. Dette forekommer der kapasiteten på slamavskilleren er liten og eller ved tette tanker. Slamtømmingsgebyret faktureres av Tilsynsynskontoret for små avløpsanlegg.

Tilsynsynskontoret for små avløpsanlegg