'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hurum

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hurum

Gjeldende forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hurum
kommune, Buskerud.


Fastsatt av Hurum kommune 17.04.2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.
§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning, helseproblemer og
unødvendige branner i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall
i småovner. Dette vil igjen medføre bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av
ressurser gjennom avfallsreduksjon, materialgjenvinning og energiutnyttelse.
§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner
innenfor kommunens grenser.
§ 3. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens
forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter
forurensningsloven.
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet
følger av forskriftens § 5.
§ 5. Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt:
a) bruk av grillinnretninger og matlaging i utepeiser, i direkte tilknytning til egen bolig
og uten at dette fører til plager for naboer o.a. Bruk av grillinnretninger tillates på
samlingsplasser og fellesområder, men forutsetter at brukeren på en forsvarlig
måte rydder opp etter seg.
b) brenning av rent trevirke i vedovn, dvs. materialer som ikke er impregnert, malt
eller overflatebehandlet på annen måte.
c) kaffe- og turbål i eller i nærheten av skogsmark i perioden 16. september til 14.
april
d) brenning av avispapir, og liknende i vedovn hjemme eller på hytte.
e) brenning nødvendig for brannvesenets øvelser
f) brenning nødvendig for industrivernets øvelser på bedriftens område
g)Ranke og flatebrenning i skogbruket, etter søknad eller melding
h)Halmbrenning i jordbruket, etter søknad eller melding
i)Brenning av smittsomt planteavfall etter søknad eller melding
Det kan gis tillatelse til ST. Hansbål og lignende etter skriftlig melding eller søknad
til kommunen ved brannvesenet. Det kan og gis tillatelse til å tilrettelegge spesielle

j)bålplasser for andre bål.

§ 6. Dispensasjon
Kommunen v/Brannvesenet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4
etter skriftlig søknad.
§ 7. Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.
§ 8. Klage
Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret
(eventuelt særskilt klagenemd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av
kommunestyret.)
§ 9. Straff
Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven
§ 78.
§ 10. Erstatning
Ulovlig fyring eller uaktsom opptreden i forbindelse med fyring som medfører
utrykning for brannvesenet vil kunne medføre erstatningsansvar overfor
brannvesenet for helt eller delvis å dekke deres kostnader i forbindelse med
utrykningen. KS sine satser legges til grunn for eventuell erstatningssum.
§ 11. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft fra 17.04.2007.