Hva kan vi hjelpe deg med?

Sætre sentrum

Orientering om kommunestyrets vedtak- detaljregulering for Sætre sentrum

Kommunestyret behandlet saknr. 67/15, «Forslag til detaljregulering Sætre sentrum – 2. gangsbehandling » i møte 30.06.15.
Det ble fattet vedtak som følger:


«Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til detaljregulering for Sætre sentrum med tilhørende bestemmelser, datert 16.06.2015 med nedenstående endringer:

  1. Signalbyggene i felt BS 7 tas ut av detaljreguleringsplanen.

  2. Område BS 7 reguleres til byggeområde bevertning/handel/ med utnytting lik område B (25%, 9 meter mønehøyde med saltak og gavel mot sjø). Det legges frem egen sak om bruk av området. Saken skal ha fokus på hvordan området kan sikres for allment bruk, herunder funksjoner som park, parkering, spisested og lignende. Alle rekkefølgekrav til at BS 7 må tas tidlig i prosessen tas ut.

  3. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige tilpasninger i rekkefølgebestemmelser og andre dokumenter i reguleringsavtalen.

  4. Rådmannen gjennomfører forhandlinger med utbygger om konsekvensene av dette. Herunder får rådmannen fullmakt til å selge område B.

Betingelser fra Statens vegvesen i brev datert 26.06.15 forutsettes innarbeidet i detaljreguleringen av rådmannen.
Rådmannen følger opp månedlig rapport på gjennomføring, økonomistatus og risikovurdering til formannskapet.
Begrunnelsen for vedtaket er at detaljplanen følger hovedtrekk i vedtatt områdeplan for Sætre sentrum og tilrettelegger for nye boliger, næringsarealer og utvikling av områdets store verdier og potensialer knyttet til sjø, elv, kulturmiljø. Detaljplanen forsterker profilen på Sætre sentrum som nærsenter i samsvar med overordnede mål og intensjoner i kommuneplan for Hurum.»

Vedtatt plan med tilhørende dokumenter er bearbeidet i henhold til kommunestyrets ovenstående vedtak.

Saksframlegg med vedtak og oppdaterte plandokumenter kan sees her


Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud jfr. forvaltningslovens § 28. Eventuelle klager stiles
Hurum kommune, Plan og Bygg, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.
Klagefrist er satt til 14.08.2015.


Hva, når og hvordan – en veiledning i de ulike sakene rundt Sætre sentrum


For å lette oversikten over alt som nå behandles rundt Sætre Sentrum, og tydeliggjøre hva som behandles i hvilke sak, har administrasjonen laget en liten oversikt:

Politiske saker om Sætre sentrum som behandles juni 2015

Reguleringsplanen inkl. estetisk veileder (behandles  i kommunestyret 30. juni)

I reguleringsplanen behandles hva som skal bygges hvor, hvor høyt det skal bygges, hvor veier skal ligge og lignende. Denne behandles etter reglene i plan- og bygningsloven.

I tillegg til selve reguleringsplanen har vi valgt å lage en estetisk veileder. Her beskrives standarder på bygg, belysning og annet. De fleste reguleringsplaner har ikke en slik veileder. I denne reguleringsplan er dertil den estetiske veileder gjort langt tydeligere en normalt, og den gjøres også juridisk bindene. Det vil si at estetikk og form er bedre sikret i denne planen enn normalt for reguleringsplaner.


Utbyggingsavtalen (behandles i kommunestyret 30. juni):

I utbyggingsavtalen behandles detaljer rundt utbygging av infrastruktur. Herunder behandles hvem som skal finansiere hva når det gjelder gater, torg, lekeplasser og lignende. Det vil si hva som skal dekkes av kommunen og hva som skal dekkes av utbygger enten direkte eller gjennom såkalt utbyggingsbidrag. I vedlegg til utbyggingsavtalen kan man lese standarden på ulike overflater, for eksempel hvor det skal være granitt, omfang av oppvarmede fortau og lignende. Her vil du  se at standarden på mange områder er lagt høyt.

Siden kommunen er grunneier vil kommunens utgifter i praksis dekkes av salgsinntekter fra eiendommene. Hadde dette ikke vært tilfelle måtte kommunen betalt store beløp for å få et sentrum med en slik standard.


Sak om drift av sentrum (behandlet ferdig 16. juni)

Denne saken behandlet hvordan sentrum skal driftes. Her er det lagt opp til et helt nytt konsept der alle områder i sentrum driftes felles som et offentlig areal. Dette sikrer allmenheten tilgang til alle områder, hindrer privatisering av enkeltområder og sikrer at alle grunneiere er med i et spleiselag for å drifte sentrum med en høy standard. Innbyggerne vil se igjen dette i form av et høyt nivå på blomsterplanting, søppelrydding, snømåking og lignende.

Overordnede planer

Områdeplan (behandlet ferdig i 2012)

Områdeplanen ble vedtatt etter en lang prosess i 2012 og behandler helheten for Sætre Sentrum. Områdeplanen er en «grovplan» og ikke en reguleringsplan det kan bygges etter.

Fordi det tar mange år å bygge ut alle områder innen en områdeplan er det vanlig å dele områdeplaner opp i flere reguleringsplaner. Innen områdeplanen må det derfor lages flere detaljerte reguleringsplaner for enkeltområder. Den reguleringsplan som nå behandles er den første. Reguleringsplan for Øra vil komme senere. Når det skjer bestemmes av hvor fort leiligheter selges i det planområde det nå jobbes med.  
Reguleringsplanen kommunen nå behandler har få avvik i forhold til det juridiske dokument som ble vedtatt ved behandling av områdeplan.

Kommuneplan (behandlet 16. juni 2015)

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er bearbeidet gjennom flere år. Reguleringsplanen for Sætre er i tråd med hvordan området er tenkt utnyttet både i den nylig vedtatte kommuneplan og i den tidligere kommuneplan. Det vil si at reguleringsplanen er tydelig forankret i en helhetlig overordnet plan for kommunen.

Øvrige forhold

Båtforeningen:

Båtforeningen har en avtale med kommunen som sikrer at de uansett skal ha like stort båtopplagsområde som i dag. Det er også vesentlig for kommunen å sikre båtforeningen, som er svært viktig for Sætre, videre. Kommunen må derfor  sørge for at denne avtalen til enhver tid oppfylles uavhengig av utfall av reguleringsplanen. Kommunens administrasjon vil jobbe videre med dette etter at kommunestyre har behandlet reguleringsplanen når vi vet hvilke premisser vi må jobbe etter.


Tojeåsen:

Beboerne på Toje eier plenen foran Sætre gård. Kommunen ønsker, uavhengig av reguleringsplanen, å utvikle dette området som en del av det sammenhengende friområdet forbi Malersvennenes feriehjem (som kommunen kjøpte i vinter for å lage større friområder langs sjøen i Sætre). Kommunen er derfor i dialog med beboerforeningen om plenen, og har skissert ulike alternative løsninger.


Parkering (behandlet våren 2015 samt i områdeplanen 2012)

Det er viktig med nok parkeringsplasser i Sætre. Områdeplanen for Sætre legger opp til at hovedtyngden av parkeringen løses utenfor området som nå reguleres. Parkeringsløsningene for reguleringsplanen følger altså opp områdeplanen fra 2012 når det gjelder parkering.

Kommunen har i tillegg satt av penger til å kjøpe tomter til parkering i området rundt rådhuset. Den første tomten ble kjøpt i mai og forventes opparbeidet høst / vinter 2015.


Salgsavtalen (fullført i 2014):

Enkelte av de private høringsinnspillene til reguleringsplanen tar opp forholdet knyttet til salg av tomter fra kommunen til Conceptor. Avtalen om dette ble fullført i 2014 og er derfor ikke til behandling nå. Avtalen må også vurderes uavhengig av selve behandlingen av reguleringsplanen som handler om hva som skal bygges hvor.
Når nevnte høringsinnspill mener det ble gjort feil / var uheldige sider ved inngåelsen av avtalen i 2014 er dette en sak som naturlig behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget, som er et uavhengig organ, har alt fått oversendt saken fra ordfører.


Utbyggingsrekkefølge og utbyggingstakt

Både reguleringsplan og utbyggingsavtaler inneholder bestemmelser om rekkefølge (hva som skal bygges først).

Utbyggingstakt vil bli bestemt av hvor mange leiligheter og næringslokaler som blir solgt til en hver tid, dvs kommunen styrer ikke dette.