Hva kan vi hjelpe deg med?

Vedtatt reguleringsplan - Endring av reguleringsplan - gbnr. 9 bnr. 542, industriområde øst, Buskerud Betong

Kommunestyret har behandlet saknr 23/17, «forslag til endring av reguleringsplan-Gnr.9 bnr.542 Industriområde øst, Buskerud Betong – Annengangsbehandling.» i møte 07.03.2017.

Det ble fattet vedtak som følger:

«Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til endring av reguleringsplan – gnr. 9 bnr. 542, industriområde øst, Buskerud betong med bestemmelser revidert 11.11.2016 og plankart sist revidert 29.06.2016».

Saksdokumenter

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker fra vedtaket er meddelt, dette i samsvar med forvaltningslovens § 28. klagen stiles til Hurum kommune, Plan og bygg, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.