Hva kan vi hjelpe deg med?

Varsel om oppstart av privat reguleringsarbeid - Sætrebakken

Privat reguleringsforslag for Sætrebakken. Gnr. 1, bnr. 1 m. fl. i Hurum kommune. Forslagsstiller: Sætre bruk AS.

Det kunngjøres herved oppstart av arbeid med detaljregulering på ovennevnte eiendom.
Eiendommen er på ca. 50 daa.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Arbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Frist for innspill ved oppstart av planarbeid er utvidet grunnet sommerferien, og bes sendt innen 4. august 2017.

Innspill og spørsmål sendes til Jon Fleischer tlf. 67 59 00 40 eller jf@marlowarkitekter.no

Kartutsnitt Sætrebakken