'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Varsel om oppstart av planarbeid – Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8, varsler Feste AS på vegne av Hurum kommune om oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommen gnr. 15 bnr. 10, Avgrunnsdalen, samt tilstøtende veiareal i Hurum Kommune.

Planområdet er på ca 700 daa og er avsatt til fremtidig idrettsanlegg i gjeldende Kommuneplan for Hurum 2015 – 2027. Videre er eiendommen omfattet av gjeldende reguleringsplan Fuglemyr og Avgrunnsdalen (planid:5110) hvor området er avsatt til skytebane. Plangrensen som vist kan bli justert. (redusert.)

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen gnr. 15 bnr 10 til skytebane og tilrettelegge for aktiviteter som ikke forringer viktige hensyn, herunder, friluftsliv, biologisk mangfold, forurensing, nabohensyn, etc.

Forslagsstiller er Hurum kommune. Plankonsulent er Feste Grenland AS. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven, kapittel 4 Generelle utredningskrav § 4-1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift av 1.7.17. Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Frist for innspill er satt til 23. november. Etter at fristen for innspill er ute, vil selve planforslaget utarbeides. De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken. Hvordan merknader er blitt behandlet vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Etter at Hurum kommune har behandlet planen politisk 1. gang, vil den legges ut til offentlig ettersyn våren 2018. Da vil det være anledning til å komme med merknader til selve planforslaget, før det igjen skal behandles politisk i kommunen (2.gangsbehandling) og vedtas.

Feste Grenland: www.feste.no

Spørsmål eller synspunkt til planarbeidet kan sendes innen 23.11.2017 til:

Feste Grenland AS, v/ Aslaug Norendal, postboks 120, 3901 Porsgrunn,
eller e-post: an@feste.no

Kart som viser planavgrensning:

Kart som viser planavgrensning: