Hva kan vi hjelpe deg med?

Varsel om oppstart av planarbeid – Forslag til detaljregulering av Langsethveien 1

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8, varsler Skaara Arkitekter på vegne avforslagstiller Hurumhalvøya Boligutvikling AS oppstart av planarbeid med detaljreguleringfor eiendommene gnr. 1 bnr. 37 og 62, samt tilstøtende veiareal, i Hurum kommune.

Planområdet er på ca 8 daa av er avsatt til eksisterende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplanens arealdel for Hurum 2015 – 2027. Eiendommene er ikke regulert. Planavgrensningen som er vist kan bli redusert.

 

 Bildet viser planavgrensning

 

 


Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommene gnr. 1 bnr. 37 og 62 til boligformål og tilrettelegge for høyere utnyttelse med opp til 30 boliger. 

Forslagstiller er Hurumhalvøya Boligutvikling AS og fagkyndig er Skaara Arkitekter AS. Tiltaket er vurdert etter pbl. Kapittel 4 med tilhørende forskrifter. Planforslaget er i tråd med overordnede planer og vurderes til å ikke utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram.


Frist for innspill er satt til 11.05.18. Etter at fristen for innspill er utløpt vil planforslaget utarbeides. De som kommer med innspill til planforslaget vil ikke motta direkte tilbakemelding, men merknadene inkluderes i den videre planbehandlingen. Hvordan innspillene er behandlet vil framkomme i saksdokumentene ved politisk behandling av planforslaget. Etter at Hurum kommune har behandlet planen politisk første gang vil planforslaget legges ut for offentlig ettersyn før ny politisk behandling.


Det vil da være ny anledning for å komme med innspill til planforslaget.


Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes innen 11.05.18.


Skaara Arkitekter AS
v/Jo Daniel Storengen
Drammensveien 130 c
0277 Oslo


Eller elektronisk:
jo.daniel@skaara.no