'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

Kart Hovtun

Formålet med arbeidet er å utarbeide en reguleringsplan (sak 51/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven) som tilrettelegger for områdeutvikling etter kommuneplanen. Planarbeidet gjelder tilrettelegging for kommunens 1000-årssted, ny grav- og urnelund til Hurum kirke med tilhørende parkeringer. Reguleringen vil avklare om utvikling av eiendommen Hovtun med privat skole, utrede ulike alternativer og regulere adkomst til byggeområdet Busslandsleina og tilrettelegge for en forlengelse av gang- og sykkelveien langs fylkesvei 286 fram til krysset med Dramstadveien. I planavgrensningen vist over, er det tatt med areal til utredning av ulike alternativer til adkomst til byggeområdet Busslandsleina.

Saksdokumenter og annen informasjon om planarbeidet finner du her.

Eventuelle spørsmål, innspill og kommentarer bes sendt til:
Hurum kommune
Plan og bygg
3475 SÆTRE

På e-post: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

eller til Norconsult AS v/ Aleksander Styrvold Kristoffersen
Tlf: 99624709, e-post: astkr@norconsult.no