Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilleggsvarsel om igangsetting for del av reguleringsplanarbeid på gnr/bnr 8/8 m.m.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for nevnte område i Hurum. Opplevelsesparken utgjør ca. 6,5 daa av totalt planområde på ca. 42 daa.

Se kart

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse og kolonihage, Rørvik. Kommunen har hatt en første gjennomgang av forslaget og i brev av 22.09.17 påpekes det «at planforslaget innebærer at deler av planområdet reguleres til friområde/opplevelsespark som ikke er i samsvar med kommuneplanen.» Dette er ikke varslet spesielt ved kunngjøring av planstart eller på annen måte og varsles derfor særskilt på nå.

Ideen er å tilrettelegge for aktiviteter og leik for barn og voksne og hold av dyr som geit, sau, høns, fasan og lignende som er forenlig med øvrig aktivitet i området. Det vil bli tillatt å oppføre bolig for driverne av eiendommen, bygning for dyras opphold, barnas gård, paviljong/lysthus, lagerhus, «event-hall» ol.

Hele reguleringsplanområdet er opprinnelig en liten landbrukseiendom. På et vis videreføres «landbrukspreget», gjennom dyrehold på skogdelen og intensiv dyrking av den gode jorda ned mot fylkesveien/sjøen.

Virkningene av arealbruken anses tilfredsstillende belyst i overordnet plan (kommuneplan). Planen antas ikke å få vesentlig endrede effekter for miljø og samfunn. Aktuelle konsekvensvurderinger inngår i planbeskrivelsen.

Kunngjøring og notat med vurderinger for denne ekstra kunngjøringen kan ses på www.sgsplan.no.

Kommentarer/merknader kan rettes til Siv.ing. Gjermund Stuvøy, Åsv. 9, 3475 Sætre, telefon 32793883 eller 906 66 104, eller e-post gjermund@sgsplan.no, innen 16. desember 2017.