'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Orientering om kommunestyrets vedtak - reguleringsplan for avfallsdeponi - Oredalen

Kommunestyret har behandlet saknr 38/18, «Annengangsbehandling - Reguleringsplan for avfallsdeponi – Oredalen» i møte 12.06.2018.

Kommunestyret fattet vedtak som følger:

«Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for avfallsdeponi – Oredalen med tilhørende bestemmelser, sist revidert 13.10.17.

Forutsetningen er at følgende bestemmelse innarbeides:

Før ny næring etableres, skal det fremlegges dokumentasjon på trafikkforhold, herunder trafikksikkerhet tilknyttet fylkesvegnettet.
Hurum kommune ber Fylkesmannen i Buskerud om å igangsette revisjon av kontrollrutiner i selskapet Lindum Oredalen AS. Dette legges frem for kommunestyret så fort som mulig.
Hurum kommune ber Lindum Oredalen AS gjennomføre en kvalitetskontroll av vannkvalitet i tilstøtende vannkilder og samtidig utarbeides en tilstandsrapport for flora og fauna i området. Dette omfatter også en rapport om skadene på omgivelsene som følge av utslippet på forsommeren 2018.»

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker fra vedtaket er meddelt, dette i samsvar med forvaltningslovens § 28. Klagen stiles til Hurum kommune, plan og bygg, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre. E-postadresse er: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Sakens fullstendige dokumenter kan sees her:
http://webhotel3.gisline.no/webplan_0628/gl_planarkiv.aspx?knr=0628&planid=5078