Hva kan vi hjelpe deg med?

Offentlig høring: forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Åsheimveien og omregulering av det interne vegnettet på Nedre Ugstad

Planutvalget har i møte av 26.09.2017, sak nr. 47/17 behandlet «forslag til reguleringsplan for gang – og sykkelvei langs Åsheimveien og om omregulering av det interne vegnettet på Nedre Ugstad».

Utvalget fattet vedtak som følger:

Vedtak:
«Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 at privat forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Åsheimveien og omregulering og det interne vegnettet på Nedre Ugstad med tilhørende bestemmelser, datert 10.08.17 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Før planen legges ut på høring ber planutvalget om at administrasjonen innarbeider mulig krysning nord og vest for rundkjøringen som alternativ til sør og øst. Endringene bes sett i sammenheng med tilstøtende reguleringsplaner.

Utvalget ber også om at det vurderes innlagt ert krysningspunkt på sletta over Rottefella/boliger.»

Planen er bearbeidet i henhold til planutvalgets ovenstående vedtak mht innarbeidelse av mulige tilknytningspunkter for mulig kryssing av fylkesveien.

Presentasjon av planforslaget:
Planforslaget er 2-delt. Den ene delen omfatter omregulering av deler av plan for Nedre Ugstad, noe som omfatter flytting av internvei nærmere Åsheimveien slik at det blir helhetlig areal for kontor/industri/forretning.

Del 2 omfatter forslag om gang- og sykkelvei langs Åsheimveien mellom området Nedre Ugstad og bussholdeplassen ca. 500 meter sydvest for rundkjøringen i Åsheimveien og Tofteveien. Gang og sykkelveien krysser Åsheimveien og videre Tofteveien via trafikkøyene inn mot rundkjøringene. Nordøst for rundkjøringen ligger gang- og sykkelveien øst for Åsheimveien fram til regulert innkjøring til Nedre Ugstad. Nord for rundkjøringen tilknyttes gang- og sykkelveien regulert gang- og sykkelvei fram til regulert busslomme.

Planforslaget innebærer erverv av grunn og rettigheter, i hovedsak til framtidig gang- og sykkelvei og midlertidig beslag i anleggsperioden.

Høringsdokumenter
Saksframlegg med vedtak og øvrige dokumenter finner du her.

Eventuelle merknader bes sendt:
Hurum kommune, Plan og bygg, Nordre Sætrevei 1,3475 Sætre eller e-postadresse:
postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Høringsfrist er satt til 04.12.2017