Hva kan vi hjelpe deg med?

Offentlig ettersyn - privat forslag til detaljregulering for Schjøttelvik

Planutvalget behandlet saksnr. 38/17. «forslag til detaljregulering for Schjøttelvik».Utvalget fattet vedtak som følger:

Vedtak:
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 at privat forslag til detaljregulering for Schjøttelvik, som vist på plankart og bestemmelser datert 31.05.17, fremmes slik det foreligger. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.Det forutsettes at planmaterialet bearbeides og evt. manglende dokumentasjon suppleres før planforslaget kan legges fram for annengangsbehandling. Til annen gangs behandling skal det legges frem dokumentasjon på at forhold til ras-, og flomfare samt overvannshåndtering er ivaretatt.

Presentasjon av planforslaget
Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av inntil 34 nye fritidsboliger i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse i Schjøttelvik. Planområdet er noe utvidet utover område avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen for å sikre kulturminner og naturmiljø, samt ivareta stiforbindelser og grønnstruktur i overgang til både sjøen og Haraldsfjell naturreservat.
Planen tilrettelegger også for økt tilgjengelighet til sjøen ved Salpestø slik at grøntområder blir opprettholdt og fri ferdsel for allmenheten i strandsonen blir sikret.

Planområdet har hovedatkomst fra FV1 Myhreneveien for så og videre betjenes inn i planområdet fra Skjøttelvikveien. Forslagstiller har i dialog med Statens vegvesen utformet en kryssløsningen og siktlinjer i tråd med vegnormalen og prosjektert kryssløsning skal være godkjent av Statens Vegvesen.

Høringsdokumenter:
• Saksframstilling og planutvalgets vedtak
• Plankart
• Planbestemmelser
• Rapporter

Saksfremlegg med vedtak og øvrige dokumenter finner du her.

Planforslagets dokumenter kan sees hos Plan og bygg. Eventuelle spørsmål til planforslaget kan
rettes til Plan og bygg, tlf: 32 79 71 00

Eventuelle merknader bes sendt:
Hurum kommune, Plan og bygg, Nordre Sætrevei 1, 3475 eller e-postadresse:
Postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Høringsfrist er satt til 29.11.2017