Hva kan vi hjelpe deg med?

Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan Oredalen - avfallsdeponi

Planutvalget har i møte av 21.11.2017, sak nr. 54/17 behandlet «Førstegangsbehandling - offentlig høring av forslag til reguleringsplan Oredalen – avfallsdeponi».

Planutvalget fattet vedtak som følger: Vedtak: «Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 at forslag til reguleringsplan Oredalen – avfallsdeponi med tilhørende bestemmelser, datert 13.10.17 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.»

Presentasjon av planforslaget: Deponiet i Oredalen ligger ca. 3 km vest for Tofte. Planområdet på ca. 566 daa er avsatt som næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 2015. Planforslaget har følgende hovedelementer: • Eksisterende deponi inkludert mindre utvidelse i sydøst. • Større utvidelse av deponiet mot nord og vest. • Næringsarealer. • Infrastruktur: adkomstvei, landbruksvei, dammer for sigevann og brannvann. • Nytt bekkeløp ned til Sagenedammen.

Høringsdokumenter:
Saksframlegg med vedtak og tilhørende dokumenter ligger her.

Eventuelle merknader bes sendt: Hurum kommune, Plan og bygg, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre eller e-postadresse: Postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Høringsfrist er satt til 29.01.2018.