'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  • Kommunal planstrategi for perioden 2015 – 19.
  • Planprogram for arbeid med en begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel.
  • Oppheving av reguleringsplan for Eklund (planid 5120).


Kommunal planstrategi

Planstrategien redegjør for og drøfter viktige spørsmål knyttet til kommunens utvikling. Videre setter strategien fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen foruten å gi en oversikt over kommunens gjeldende planer.
I vedtatt planstrategi framgår bl a at Kommuneplan for Hurum kommune skal rulleres og hvilke planoppgaver som skal prioriteres i perioden. Videre er det vedtatt å oppheve reguleringsplan for Eklund.

Saksdokumentene finner du her.

Igangsetting av arbeid med en begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel

Det framgår av vedtatt planprogram at arbeidet med rullering gjelder Kommuneplanens arealdel. Det framgår av programmet at spørsmålstillingene som skal tas opp er knyttet til:

  • Sentrumsutvikling
  • Næringsutvikling
  • Kommunikasjon/transport
  • Arealbruksendringer ved Morskogen/Sagene, Slingrebekk barnehage, frilandsmuseet v/Trondstad gård samt tilrettelegging for gang- og sykkelveier i Hurum.


Det framgår at det kan åpnes for å vurdere andre innspill om endringer. Disse innspillene skal imidlertid være velbegrunnet av forslagsstiller og være relevant i forhold til føringene som er gitt for arbeidet.
Kommunestyret har forutsatt at arbeidet med rullering tilrettelegges slik at oppnevnt felles politisk nemd for de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum kan koordinere og samordne arbeidet med rullering av kommuneplan for Hurum med kommuneplanarbeidet i Asker og Røyken. Samarbeidets hovedhensikt er å tilrettelegge for å sette de tre kommuneplanene sammen til en felles plan når ny kommune etableres i 2020.

Vedtatt planprogram finner du her.


Eventuelle spørsmål, råd og innspill bes sendt til:

Hurum kommune, Plan og bygg, 3475 SÆTRE eller
E-postadresse: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Frist for å gi innspill til arbeidet med en begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel er: 15.1.2017.

Oppheving av reguleringsplan

Reguleringsplan for Eklund (planid 5120) oppheves.

Saksdokumentene finner du her.

Kommunestyrets vedtak om å oppheve reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9. jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til berørt part.  
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.  
Eventuelle klager/krav om erstatning eller innløsning sendes:

Hurum kommune, Plan og bygg, 3475 SÆTRE eller

E-postadresse: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no