'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling - Detaljregulering av omsorgsboliger Hurum helsehus - Skoglundveien, Filtvet

Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 at forslag til detaljregulering for Hurum helsehus – Skoglundveien på Filtvet med tilhørende bestemmelser, datert 8.5.2018, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og sakens øvrige dokumenter ligger i Kommunens planregister:

Sammendrag: Saken gjelder førstegangsbehandling av forslag til reguleringsplan for området Skoglundveien på Filtvet, i forbindelse med etableringa av Hurum helsehus på gbnr. 37/1/3. Planforslaget er utarbeidet av Feste Grenland AS på veiene av Hurum Eiendomsselskap KF.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt kommunalt helsehus med omsorgsboliger, dagsenter med tilhørende servicefunksjoner og adkomst. Jf. vedtak av Kommunestyret i Hurum kommune, sak PS 48/17 av 13.06.2017 som omhandlet å bygge nytt omsorgssenter i Skoglundveien på Filtvet. Etter en helhetlig vurdering av planen tilrås planutvalget å vedta at planen sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn

Eventuelle spørsmål, innspill og kommentarer bes sendes skriftlig innen 30 juli 2018 til:

Hurum kommune Plan og bygg
Nordre Sætrevei 1
3475 SÆTRE

På e-post: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Eller til Feste Grenland AS  v/Aslaug Norendal. Tlf: 41 55 63 22, an@feste.no.