Hva kan vi hjelpe deg med?

Høring: forslag til endring av reguleringsplan Holtnes

Hurum kommune sender på høring forslag til endring av reguleringsplan Holtnes i henhold til pbl 12-14. Endringsforslaget er utarbeidet i henhold til planutvalgets anbefaling i saknr 11/17 , datert 14.02.2017.

Saken gjelder reguleringsplan for Holtnes som er vedtatt i 2001. Planen legger til rette for hyttebebyggelse, noe boligbebyggelse, felles parkering, turstier og friluftsområder på land og i sjø. Videre har planen hensynsoner for kulturhistoriske anlegg, islager og isveien.

Planområdet ligger i vestvendt skrånende terreng mot Drammensfjorden, hvor øvre del for det meste er mindre synlig fra sjøen. Størstedelen av området er ferdig utbygget, det er bare få tomter igjen som kan bebygges. Store deler av bebyggelsen består av eldre hytter, og de fleste nye hyttene ligger i øvre del. Området fremstår som et etablert hyttefelt mot fjorden, der bebyggelsen ligger på oversiden av Rødtangveien (med unntak av ett hus). Det er en bekk som ligger i plangrensen mot nord. Naturreservatet grenser til planområdet mot øst.

Det er avvik/forskyvning mellom plankartet og faktiske forhold, slik at formålsgrenser og byggegrenser ikke stemmer overens med de faktiske eksisterende byggverk, eiendomsgrenser og veianlegg innenfor planområdet. Avvikene omfatter også feil plassering av hensynsone for verneverdig islager og sti.

Gjeldende plankart skaper uforutsigbarhet i forhold til saksbehandling og medfører at enkelte tiltak unødig blir avhengig av dispensasjon fra formålsgrenser og byggegrenser, ettersom vedtatt reguleringsplan er bindende for arealbruk i området.

Det er hensiktsmessig å endre planen slik at den blir i samsvar med faktiske forhold. Endringene vil være i samsvar med intensjonen i reguleringsplanen og medfører ingen konsekvenser for eksisterende bruk og fører ikke til nye vesentlige tiltak i området.

Denne reguleringsplanen er fra 2001 og er vedtatt etter gammel plan- og bygningslov. Det ble vedtatt en endring av planbestemmelsene i 2010.


Det er hensiktsmessig at plankartet oppdateres i henhold til dagens situasjon, tidligere endringer, gjeldende plan- og bygningsloven samt kommunens planmal. Endringene innebærer mindre justering av formålsgrenser, veitrase, hensynssoner og byggegrenser innenfor planområdet.


Kommunen finner det også hensiktsmessig med en oppdatering av planbestemmelsene slik at disse blir i samsvar med overordnede føringer og bestemmelser i kommuneplanen, vedtatt 2015.

Det vil ikke bli endringer i planavgrensningen, antall byggetomter eller omfang av byggeområder. Det forutsettes at relevante forhold/temaer som har betydning for planen avklares nærmere gjennom planprosessen.

Oversiktskart planområdet

 

Oversiktskart planområdet

 

 

Oversiktskart viser planområdet


Forslag til revidert plankart

Vedlagt er oppdatert plankart (tegnet etter pbl08) hvor det er innarbeidet endinger som følger:
- Hensynsone på 30m langs vassdrag og naturreservatet er inntegnet.
- Hensynsone for kulturhistoriske islager og isveien er rettet iht nye oppmålinger av hensynsonen levert av kommunens avdeling for geodata/oppmåling.
- Kyststien/turstier med riktig formål og plassering er inntegnet.
- Diverse formålsgrenser mellom grøntstruktur/friluftsformål og byggeområder er justert. Hensyn til eksisterende tomtegrenser og øvrige faktiske forhold er ivaretatt slik at oppførte bygninger og anlegg blir liggende innenfor byggeområder.
- Veitraseer er justert slik at det stemmer med faktiske forhold.
- Felles parkering FP2 er flyttet og felles parkering FP5 er opprettet.
- To områder for borebrønn er fjernet. Det er ikke nødvendig å regulere inn private brønner.

Forslag til oppdaterte planbestemmelser

Forslag til nye planbestemmelser er vist i vedleggene og endingene er som følger:
- Bestemmelser om utnyttelsesgrad er oppdatert etter kommuneplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad. Grunnlaget for differensiert utnyttelsesgrad er 50m og 100m avstand fra strandsonen i henhold til kommuneplanens bestemmelser om avstand til sjø/vassdrag.
- Byggegrenser på 5m fra vei og 4 meters avstand fra nabogrense er innført.
- Bestemmelsene er omformulert og presisert slik at de samsvarer med oppdatert plankart.
- Enkelte bestemmelser som ikke lenger er relevante, er fjernet.


Høring:

Forslag til endring av reguleringsplan for Holtnes i Hurum legges med dette ut på høring i henhold til reglene i pbl § 12-14.


Saksdokumentene finner du her.


Vi ber om at berørte parter kommer med eventuelle merknader til saken.
Merknadsfrist er satt til 05.06.2017

Eventuelle spørsmål til saken kan rettes til virksomhet Plan og bygg. Uttalelse til saken sendes til:
Hurum kommune, Plan og bygg, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre. E-post adressen er:
Postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no