Hva kan vi hjelpe deg med?

Høring angående felles forskrift for vann- og avløpsgebyrer for kommunene Lier, Røyken og Hurum

Viva IKS har for kommunene Lier, Røyken og Hurum utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer dreier seg om beregning og innbetaling av gebyr abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester. Viva IKS ønsker å ha en felles forskrift som gjelder alle eierkommunene, da det vil effektivisere arbeidet vårt og føre til større forutberegnelighet og likebehandling for abonnentene våre enn dagens situasjon. En felles forskrift vil gi større likhet for innbyggerne og næringsvirksomhet uavhengig av bostedskommune.

Høringsmøter

Det er planlagt to felles høringsmøter:
3. oktober kl. 17:00-19:00 i kantinen i Vebjørnsvei 2 på Lierstranda
2. november kl. 13:00-15:00 på Sekkefabrikken i Vaterlandsveien 11 på Slemmestad

Forslag til forskrift og bakgrunnen for denne vil gjennomgås på begge møtene.


Bakgrunn

Gjeldende rett er presisert og endret på noen områder, og det er nødvendig med en oppdatert forskrift.
I utformingen av forskriften er Godt vann Drammensregionen (GVD) sin felles forskrift hensyntatt.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer er hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forurensningsforskriften § 11-4 § 16-1 (2). Gjeldende forskrift på området er hjemlet i opphevet lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Denne ble opphevet i 2012.

Kommunen er delegert myndighet til å utforme egen forskrift gjennom lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5. Det foreligger ingen nasjonal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Hver kommune må vedta denne for at den skal bli gjeldende. Når den enkelte kommune vedtar forskriften, er det den enkelte bestemmelse som blir stående i kommunens gebyrforskrift.

Revideringen av forskriften har hatt som formål å være oppklarende. Det er presisert at hjemmelshaver på eiendommen har ansvar for betaling av gebyr, og hjemmelshaver har ansvaret for at Viva har korrekte data om abonnementsforholdet, se § 1-4 og § 1-5. Det er klargjort når foreldelsesstarttidspunktet for de ulike kravene er, se § 1-6 og § 1-7. Bakgrunnen for deler av dette er Lagmannsrettsdommen LB-2015-195538 , hvor Røyken kommune ble påført et økonomisk tap ved å fakturere tilknytningsgebyr for sent.

Endringer i forskriften

Hjemmel for forskriften

Tidligere lovhjemmel for forskriften er opphevet og erstattet av ny lov, lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5.

Kapittel 1 Generelle bestemmelser
For hele kapittelet er det gjort en opprydding av bestemmelser. Kapittelet tar for seg formålet med forskriften, definisjoner, gebyrplikt, ansvar for betaling av gebyr, ansvar for korrekte data, faktureringstidspunkt og forholdet til foreldelse og forfall. Dette er ment å skape større forutberegnelighet for abonnenter og for Viva.

§ 1-1
Formålsbestemmelsen er ny

§ 1-2
Det er presisert i forskriften § 1-2 at abonnent er hjemmelshaver av eiendom, med mindre kommunen har godtatt søknad om annet. Dette klargjør eierbegrepet i tilfeller der formell og reell eier ikke er den samme.
Eiendom og bruksenhet viser nå til bruksenhet i matrikkelen, istedet for å konstruere en egen definisjon av hva eiendom og bruksenhet er.

§ 1-3
Gebyrplikten er fjernet fra gjeldende kapittel 2 om tilknytningsgebyr, til kapittel 1 om generelle bestemmelser i forslag til ny forskrift. Dette fordi gebyrplikten er generell, den gjelder ikke kun for tilknytningsgebyr, men også for årsgebyr.

§ 1-4
Endrer gjeldende § 2-4. Presiserer at hjemmelshaver har ansvar for betaling av gebyrene. I noen saker er hjemmelshaver og reell eier forskjellig, og det vil være klargjørende og mer effektivt å ha dette nedfelt i forskriften. Det vil også skape større forutberegnelighet for abonnentene.

§ 1-5
Gjeldende § 3-5. Presiserer abonnentens ansvar for at Viva har korrekte data.

§ 1-6
Presisering på bakgrunn av Lagmannsrettdommen LB-2015-195538, hvor Røyken kommune tapte tilknytningskravet mot Jack Helgesen fordi innkreving skjedde for sent. Det er klartgjort når foreldelsesstarttidspunktet for de ulike kravene er, se § 1-6 og § 1-7. Deler av gjeldende § 2-4 er inntatt her. Det fremkommer også her at årsgebyr faktureres fra vannmåler utleveres. Dersom boligen ikke har vannmåler, faktureres det etter stipulert forbruk fra tilknytning.

§ 1-7
Ny bestemmelse. Presiserer forholdet til foreldelse og forfall.

Kapittel 2 Gebyr

§ 2-1
Presiserer gjeldende § 2-3.

§ 2-2
Tilsvarer gjeldende § 1-2.

Kapittel 3 Tilknytningsgebyr

§ 3-1
Endrer gjeldende § 2-1.
Utforming av tilknytningsgebyret er forenklet. Nybygg beregnes etter antall bruksenheter. Tilbygg faktureres dersom det er større enn 20 m2.

I annet ledd er det gjort et unntak for bygg som ikke defineres som selvstendig bruksenhet i matrikkelen.

Kapittel 4 Årsgebyr

§ 4-1
Presiserer hva årsgebyret består av.
Nytt er at midlertidig abonnement er tatt inn.
Siste ledd presiserer når årsgebyret kan avsluttes.

§ 4-2
Presiserer gjeldende § 3-10.

§ 4-3
For næringsvirksomhet kan det beregnes et tillegg eller fradrag til avløpsgebyret, ved avtale eller av kommunen. Dette er en endring av gjeldende § 3-6 (1) og (4).

§ 4-4
Nytt er at ved manglende innsending av målerstand, vil kommunen bestemme forbruket i tråd med ny tabell i § 4-5 eller ved skjønn etter tidligere forbruk. Tabellen har seks ulike arealgrupper, det er fire i den gjeldende forskriften.

Det kan i tillegg beregnes et administrasjonsgebyr. Korrigering av manglende og feilavlesning blir foretatt ved neste års avregning.

§ 4-5
Årsgebyrene har fått nytt skjema for beregning av stipulert forbruk for abonnenter som ikke har installert vannmåler, se § 4-5.

§ 4-6
Ny bestemmelse. Klargjør når avregning etter målt forbruk gjøres. Kravenes forhold til panteloven står også her.

§ 4-7
Ny bestemmelse. Tar for seg hva som skal til for at årsgebyret for midlertidig eiendom skal opphøre.

Kapittel 5 Vannmåler

§ 5-1
Utgangspunktet i den nye forskriften er at alle abonnenter skal ha vannmåler§. Dette ønsker Viva fordi det gir en mest mulig korrekt faktura for abonnentene.

§ 5-2 til § 5-9
Disse bestemmelsene er i hovedsak lik gjeldende forskrift.

Kapittel 6 Klagesaker

Presiserer gjeldende § 1-3. Bestemmelsen har som har som formål å være oppklarende for abonnentene, se § 6-1.

Kapittel 7 Myndighet og delegasjon

Finansiering

Dette følger av egen prisliste for va-gebyr, vedtatt av hver kommune. Forskriften dreier seg ikke om endringer i vedtatte prislister. Høringsfrist 1. desember 2017. Innspill sendes på mail til:
Viva IKS postmottak@viva-iks.no
Spørsmål kan stilles til:
Viva IKS (Lier, Røyken og Hurum): Ingvild Lima Frorud

Felles forskrift for vann- og avløpsgebyrer