Hva kan vi hjelpe deg med?

Forslag til begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn (høring)

Hurum kommunestyre behandlet og vedtok Kommunal planstrategi i 2016. Etter vedtaket skal det igangsettes arbeid med en begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel. Det er vedtatt planprogram for arbeidet med rullering. Etter programmet skal hovedtrekkene i gjeldende arealdel fra 2015 videreføres og rulleringen skal i første hånd gjelde:

• Sentrumsutvikling
• Næringsutvikling
• Kommunikasjon/transport
• Endret arealbruk for enkelte (nevnte) områder

I planprogrammet er det åpnet for å drøfte andre endringer, men disse skal i så fall være begrunnet og knyttet til føringene som Kommunestyret har gitt for planarbeidet.

Hurum formannskap (kommuneplanutvalget) har i møte 7.11.2017 behandlet sak 93/17 «Forslag til Kommuneplan for Hurum kommune – begrenset rullering av arealdelen».
Det framgår av Formannskapets vedtak til planforslaget at dette skal legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

I plankartet:
• Areal for pendlerparkering ved riksveikryssene Verpen og Åsveien.
• Boligområde Morskogen (jf. Innspill TF13) og Eineråsen (jf. Innspill HRK1).
• Kombinasjonsformål bolig / fritidsbebyggelse under Sand gård (jf. Innspill HRK2).
• Utvidelse av småbåthavn som foreslått ved Kavringen (jf. Innspill SS1).
• Endre grønnstruktur ved Grønsand gård til kombinasjonsformål landbruk/næring med tilhørende krav om utarbeidelse av reguleringsplan (jf. Innspill SS4).
• Endret avgrensning av område BN20 iht. plankart presentert i formannskapet 7.11.2017.

I planbestemmelsene:
• pkt. 1.6 setning 3 og 4 endres til:
Det skal avsettes plass til min. 100 m2 felles nærlekeplass slik at hver bolig i en boliggate/-gruppe har maks. 50 m gangavstand. Kvartalslekeplass på min. 2 da. skal etableres i maks. 200 m avstand fra enhver bolig. Arealer brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av lekearealer.

• Bestemmelse pkt. 1.8 endres til:
Parkering for biler og sykler
Gul tekst om redusert krav til antall biloppstillingsplass utgår.

• Bestemmelse pkt. 2.5 om byggeområde BN20, kulepunkt 5 første setning endres til:
Tiltaket har et omfang som ligger innenfor rammen av relevante bestemmelser under pkt 1.0 – generelle bestemmelser og pkt 7.0 – bestemmelser til hensynssoner, samt gjelder bebyggelse til virksomheter med samlet maks BYA under 1200 m2.

Under tilhørende opplysninger endres avsnittet:
«Der det er mulig skal områdene tilrettelegges for betjening med kollektivtrafikkbetjening. Områdene skal så langt mulig tilrettelegges med gang- og sykkelvei.» til:
« ….tilrettelegges for adkomst ved gange og sykkel.»

• Bestemmelse pkt. 3.3 endres til:
All bebyggelse, herunder også eksisterende og ny fritidsbebyggelse, skal være knyttet til godkjent vann- og avløpsnett.
Utslipp til tett tank er ikke tillatt som renseløsning ved søknad om nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann. Forbudet gjelder både utslipp av svartvann og gråvann.

Tilhørende opplysninger endres til:
Godkjent vann og avløpsanlegg fremgår av hovedplan for vann og avløp med tilhørende retningslinjer for håndtering av spredt avløp i Hurum kommune.

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner:
Spørsmålet om å oppheve reguleringsplan for Tofte Cellulosefabrikk (planid 5050) legges ut til høring, jf PBL § 12-14.

Videre ble Rådmannen gitt fullmakt til å innarbeide et næringsareal ved Tofte/Filtvet dersom en næringsutvikling med akvakultur på land anbefales i egen fagrapport.

Planforslaget med tilhørende dokumenter finner du her:

Forslag til Kommuneplan for Hurum kommune, arealdelen (begrenset rullering)
Forslag om å oppheve reguleringsplan for Tofte Cellulosefabrikk (planid 5050)


Frist for å gi innspill og råd til planforslaget er satt til:

5. april 2018.

Eventuelle spørsmål til saken, råd og høringsuttalelser bes sendt til:

Hurum kommune, Plan og bygg, 3475 SÆTRE eller
E-postadresse: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no