'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Kunngjøring om oppstart av detaljregulering av og forhandling om utbyggingsavtale for Skjærlagåsen boligområde

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Skjærlagåsen Utvikling AS oppstart av detaljregulering.

  Les mer

 • Kunngjøring om oppstart av detaljregulering av deler av gnr 53/bnr 13, Hurum kommune, til småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Skjærlagåsen Utvikling AS oppstart av detaljregulering.

  Les mer

 • Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for opparbeidelse av gang- og sykkevei langs Åsheimveien på Klokkarstua

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 3. ledd kunngjøres at Hurum kommune har inngått utbyggingsavtale med KI Eiendom AS.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid for boliger på Bispen, gnr/bnr 36/773 mm.

  I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for nevnte område i Hurum, og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. PBL §17-4 med Hurum kommune.

  Les mer

 • Høring av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for privat detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Hurum pukkverk

  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Asplan Viak AS på vegne av Hurum Pukk AS oppstart av planarbeid med detaljregulering for Hurum pukkverk i Hurum kommune, gnr./bnr. 43/75, 46/59, 46/1 og 1281/1.

  Les mer

 • Høring: Etablering av anlegg for biodrivstoff på Tofte

  Silva Green Fuel AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven til et anlegg for testproduksjon av biodrivstoff. Anlegget skal etableres i et eksisterende bygg på det tidligere industriområdet til Sødra Cell Tofte.

  Les mer

 • Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for skytebane -Avgrunnsdalen

  Planutvalget har i møte av 30.10.2018, sak nr. 64/18 behandlet «Forslag til detaljregulering for Avgrunnsdalen».

  Les mer

 • Kommuneplan for Hurum kommune, arealdelen 2018 - 30

  Hurum kommunestyre behandlet i møte 4.9.2018, sak 52/18 forslag til Kommuneplan for Hurum kommune, begrenset rullering av arealdelen og forslag om å oppheve reguleringsplan for Tofte Cellulosefabrikk (planid 5050).

  Les mer

 • Varsel om oppstart av planarbeid – Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

  I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8, varsler Feste AS på vegne av Hurum kommune om oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommen gnr. 15 bnr. 10, Avgrunnsdalen, samt tilstøtende veiareal i Hurum Kommune.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer