Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Temaplan for trafikksikkerhet 2017 – 2020

  Kommunestyret vedtok temaplan for Trafikksikkerhet 2017 – 2020 i møte 13.12.2016. Tilhørende tiltaksdel (prioriterte fysiske tiltak) er vedtatt 4.4.2017.Viva har utarbeidet planforslaget på vegne av kommunen.

  Les mer

 • Høring: forslag til endring av reguleringsplan Holtnes

  Hurum kommune sender på høring forslag til endring av reguleringsplan Holtnes i henhold til pbl 12-14. Endringsforslaget er utarbeidet i henhold til planutvalgets anbefaling i saknr 11/17 , datert 14.02.2017.

  Les mer

 • Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen

  Planutvalget vedtok i møte 21.3.2017, sak 25/17, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) å legge forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun - utvidet planområde

  I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Hovtun.

  Les mer

 • VARSEL OM OPPSTART – PLANFORSLAG FOR GANG- OG SYKKLEVEG LANGS ÅSHEIMVEGEN OG UTBYGGINGSAVTALE

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs Åsheimveien på Klokkarstua og revisjon av detaljreguleringsplan for Nedre Ugstad i Hurum kommune. Det varsles også i henhold til Plan-og bygningslovens § 17-1 om oppstart arbeid med utbyggingsavtale for tiltaket mellom Hurum kommune og utbygger i forbindelse med gjennomføring av planen.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer

 • Høring - forslag til temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

  Forslaget er ute på høring til 7. april 2017.

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer