Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Varsel om oppstart av planarbeid – kommunalt omsorgssenter, Skoglundveien, Filtvet

  I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8, varsler Hurum kommune om oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommen gnr. 37 bnr. 1 fnr. 3, Skoglundveien, samt tilstøtende arealer i Hurum Kommune. Det varsles samtidig om at det vurderes at planforslag og byggesak kan behandles samtidig i henhold til pbl. § 12-15.

  Les mer

 • Høring: Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett

  Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i GVD samarbeide legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense.

  Les mer

 • Temaplan for trafikksikkerhet 2017 – 2020

  Kommunestyret vedtok temaplan for Trafikksikkerhet 2017 – 2020 i møte 13.12.2016. Tilhørende tiltaksdel (prioriterte fysiske tiltak) er vedtatt 4.4.2017.Viva har utarbeidet planforslaget på vegne av kommunen.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer

 • Høring - forslag til temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

  Forslaget er ute på høring til 7. april 2017.

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer