'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

  • Varsel om oppstart av planarbeid for Mellomdammen - Sætre

    I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8, varsler Skaara Arkitekter på vegne av forslagstiller Hurumhalvøya Boligutvikling AS oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommene gnr./bnr. 57/130, 57/244, 57/243, 57/242, 57/324, 57/146, 57/292, 57/23, 57/22, 57/323 og 57/112, samt tilstøtende veiareal, i Hurum kommune.

    Les mer

  • Varsel om nytt offentlig ettersyn av revidert forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen (planID 6096)

    Planutvalget vedtok i møte 21.3.2017, sak 25/17, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) å legge forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen ut til offentlig ettersyn. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utvikling etter kommuneplanens mål. Arealdisponeringen bygger på vurderinger og utredninger iht. planprogrammet.

    Les mer