'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

  • Kunngjøring om vedtak - Hovtun Vest II felt B2 - Planendring reguleringsplan for gnr.9 bnr.566

    Kommunestyret har behandlet saknr 17/19, «Annengangsbehandling: Detaljreguleringsendring for Hovtun II -felt B2 -gbnr 9/566» i møte 09.04.2019.

    Les mer

  • Kunngjøring om oppstart av planarbeid: Forslag til detaljregulering av boligområde på Jørnsåsen.

    I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8 varsler Feste AS, på vegne av Hurum eiendomsselskap KF, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for deler av eiendommen gnr/bnr. 24/1 i Holmsbu.

    Les mer