'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Offentlig høring av forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse og kolonihage m.m. gbnr 8/8 - Rørvik

  Planutvalget har i møte av 20.03.18, sak nr. 15/18 behandlet «forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse og kolonihage m.m. gnr. 8 bnr. 8 – Grimsrudveien 14-Rørvik».

  Les mer

 • Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling - Detaljregulering av omsorgsboliger Hurum helsehus - Skoglundveien, Filtvet

  Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 at forslag til detaljregulering for Hurum helsehus – Skoglundveien på Filtvet med tilhørende bestemmelser, datert 8.5.2018, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Varsel om oppstart av planarbeid – Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

  I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8, varsler Feste AS på vegne av Hurum kommune om oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommen gnr. 15 bnr. 10, Avgrunnsdalen, samt tilstøtende veiareal i Hurum Kommune.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer