Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Offentlig ettersyn - privat forslag til detaljregulering for Schjøttelvik

  Planutvalget behandlet saksnr. 38/17. «forslag til detaljregulering for Schjøttelvik».Utvalget fattet vedtak som følger:

  Les mer

 • Høring angående felles forskrift for vann- og avløpsgebyrer for kommunene Lier, Røyken og Hurum

  Viva IKS har for kommunene Lier, Røyken og Hurum utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer dreier seg om beregning og innbetaling av gebyr abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester. Viva IKS ønsker å ha en felles forskrift som gjelder alle eierkommunene, da det vil effektivisere arbeidet vårt og føre til større forutberegnelighet og likebehandling for abonnentene våre enn dagens situasjon. En felles forskrift vil gi større likhet for innbyggerne og næringsvirksomhet uavhengig av bostedskommune.

  Les mer

 • Temaplan for trafikksikkerhet 2017 – 2020

  Kommunestyret vedtok temaplan for Trafikksikkerhet 2017 – 2020 i møte 13.12.2016. Tilhørende tiltaksdel (prioriterte fysiske tiltak) er vedtatt 4.4.2017.Viva har utarbeidet planforslaget på vegne av kommunen.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer

 • Høring - forslag til temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

  Forslaget er ute på høring til 7. april 2017.

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer