Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Offentlig ettersyn (høring) - forslag til områderegulering for Slottet, Storsand

  Planutvalget behandlet i møte 16.1.2018 sak 3/18 «Forslag til Områderegulering for Slottet, Storsand». Planforslaget gjelder utvikling av sandtaksområdet under Slottet gård. Planforslaget tilrettelegger området for ny arealbruk:

  Les mer

 • Forslag til begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn (høring)

  Hurum kommunestyre behandlet og vedtok Kommunal planstrategi i 2016. Etter vedtaket skal det igangsettes arbeid med en begrenset rullering av Kommuneplanens arealdel. Det er vedtatt planprogram for arbeidet med rullering. Etter programmet skal hovedtrekkene i gjeldende arealdel fra 2015 videreføres og rulleringen skal i første hånd gjelde:

  Les mer

 • Vedtatt temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

  Kommunestyret behandlet forslag til temaplan for energi og klima 2017-2020 i møte 17.10.2017, saksnr 84/17.

  Les mer

 • Varsel om oppstart av planarbeid – Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

  I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8, varsler Feste AS på vegne av Hurum kommune om oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommen gnr. 15 bnr. 10, Avgrunnsdalen, samt tilstøtende veiareal i Hurum Kommune.

  Les mer

 • Temaplan for trafikksikkerhet 2017 – 2020

  Kommunestyret vedtok temaplan for Trafikksikkerhet 2017 – 2020 i møte 13.12.2016. Tilhørende tiltaksdel (prioriterte fysiske tiltak) er vedtatt 4.4.2017.Viva har utarbeidet planforslaget på vegne av kommunen.

  Les mer

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun

  Planutvalget vedtok i møte 8. november i fjor å igangsette arbeid med reguleringsplan for del av Hovtun.

  Les mer

 • Høring - forslag til temaplan: Energi og klima 2017 - 2020

  Forslaget er ute på høring til 7. april 2017.

  Les mer

 • Vedtak av kommunal planstrategi, igangsetting av arbeid med rullering av kommuneplan og oppheving av reguleringsplan

  Hurum kommunestyre har i møte 8.11.2016, sak 80/16, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) vedtak om følgende:

  Les mer