'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker til høring og plankunngjøringer

 • Varsel om oppstart av planarbeid – Forslag til detaljregulering av vegadkomst Jørnsåsen

  I medhold av plan- og bygningsloven(pbl.) kapittel 12, jfr § 12-8, varsler Feste Grenland AS om oppstart av planarbeid for deler av eiendommene 23/2, 27/4, 24/1, 23/9, 23/105, 26/10, 26/66, 26/15, 23/85, 27/33, 27/12, 2001/1, 2002/2 i Holmsbu. Feste Grenland AS utfører arbeidet på vegne av Hurum eiendomsselskap KF og Jørnsåsen eiendom AS.

  Les mer

 • Forslag til planprogram på høring

  Formannskapet i Hurum kommune har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsendring for gnr.9 bnr.566 - Hovtun II felt B2

  Planutvalget har i møte av 30.10.2018, sak nr. 63/18 behandlet «Forslag til detaljreguleringsendring for Hovtun II felt B2 -delfelt A».

  Les mer