'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Forskning

Hvordan har folketallet og bosettingen utviklet seg i kommuner som har slått seg sammen, hvordan var prosessene og hvordan gikk det med kommunene? Det er forsket mye på konsekvensene av kommunesammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på sine hjemmesider lenker til mye forskning. Her kan du som innbygger få mer kunnskap på mange ulike felt.  

Brandtzæg, Bent Aslak (2014): Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. TF-notat nr. 35/2014. Telemarksforskning. På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bent Aslak Brandtzæg sammenfattet erfaringer fra de siste kommunesammenslåingene som har vært gjennomført i Norge.

Gleinsvik, Audun og Synne Klingenberg (2013): Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåing. Rapport 2013-12. Proba samfunnsanalyse. På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Proba samfunnsanalyse beregnet hvordan folketall, sentralisering av bosettingen og antall ansatte i kommunesektoren har utviklet seg i kommuner som har slått seg sammen siden 1988.

Brandtzæg, Bent Aslak (2009): Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008. Erfaringer og effekter fra Bodø, Vindafjord og Kristiansundd. TF-rapport nr. 258. Telemarksforskning. Rapporten omfatter en kartlegging av erfaringer og resultater knyttet frivillige kommunesammenslutninger som er gjennomført i Norge i perioden 2005-2008. Viktige tema for utredningen har vært kommunen som dem okratisk arena, som leverandør av velferdstjenester, som myndighetsorgan og som samfunnsutvikler.

Sunde, Henning og Bent A. Brandtzæg (2006): Å bygge en ny kommune! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger. Asplan Viak og Telemarksforsking - Bø. Asplan Viak og Telemarksforsking har fulgt gjennomføringsprosessen i fire kommune-sammenslutninger på 2000-tallet: Bodø/Skjerstad, Ølen/Vindafjord, Aure/Tustna og Kristiansund/Frei.

Framtidens kommunestruktur - kommuner med ansvar for egen utvikling. Sluttrapport fra den sentrale koordineringsgruppa for prosjektet. 

Div. forfattere (2005): Synspunkter på dagens kommunestruktur. Kronikksamling utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Bolkesjø, Torjus og Bent Aslak Brandtzæg (2005): Den vanskelige dialogen. Om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i 2004. Telemarksforsking – Bø: Rapport nr. 224, 2005. På oppdrag av KS og KRD har Telemarksforsking evaluert prosessen med å slå sammen fire kommuner i Valdres. Mens ordførerne gikk inn for sammenslåing, ble det klart nei-flertall i tre av fire kommuner etter rådgivende folkeavstemninger i 2004. I rapporten vurderes også §10 i Inndelingsloven, og hensiktsmessigheten av ulike måter å høre befolkningen på.

Sunde, Henning, Lise Christoffersen, Bent A. Brandtzæg og Cæcilie Riis (2005):Gjennomføring av kommunesammenslutninger – suksessfaktorer og snublesteiner. Delrapport 1: Foreløpige erfaringer fra tre pågående sammenslutninger. Asplan Analyse og Telemarksforsking – Bø. Delrapporten formidler foreløpige funn fra sammenslåingene av Bodø/Skjerstad, Vindafjord/Ølen og Frei/Kristiansund.

Frisvoll, Svein og Reidar Almås (2004):  Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. Betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning. Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim. Sluttrapport for prosjektet "Identitet og tilhørighet i kommunen" som Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført på oppdrag fra KS.

Håkonsen, Lars m.fl. (2004): Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? Arbeidsrapport:22 – 2004. Telemarksforsking – Bø. Telemarksforsking har på oppdrag fra KS gått gjennom de vesentligste effektene for rammetilskuddet ved kommunesammenslutning.

Holdninger til endringer i kommunestruktur: En nyansering av Rose og Pettersen. Artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2/04 av Dag Ingvar Jacobsen.

Klausen, Jan Erling (2004): Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing. Dialogen mellom velgere og kommunale eliter. NIBR-rapport 2004:5. På oppdrag fra KRD har NIBR analysert rådgivende folkeavstemminger om kommunesammenslutninger. Rapoprten gjennomgår folkeavstemminger i åtte kommuner, avviklet i forbindelse med lokalvalget 2003.

Vareide, Knut (2004): Nærings-NM. Topp og bunn i regional næringsutvikling.Telemarksforsking – Bø. På oppdrag av NHO har Telemarksforskning analysert næringsutviklingen i norske regioner.

Grefsrud, Reidun og Svein Erik Hagen (2003): Kriterier for kommuneinndeling. ØF-rapport nr. 21/2003. Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning på oppdrag fra KRD. I rapporten foreslås et nytt sett kriterier for kommuneinndeling, og kriteriene og prinsippene for kommuneinndeling som Christiansenutvalget la til grunn i sin utredning i 1992 gjennomgås og vurderes.

Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme - kommunesammenslutningens legitimeringsgrunnlag. NIBR-rapport 2003:10. Rapporten er utarbeidet av NIBR på oppdrag av KS. Tema er legitimering og demokratiske konsekvenser av kommunesammenslutning.

Amdam, J. m.fl. (2003): Kommunestruktur og regional samfunnsutvikling. Forskingsrapport. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda. Rapport om hva kommunesammenslåing og kommunesamarbeid har å si for kommunenes utviklerrolle, utarbeidet på oppdrag fra KS. www.moreforsk.no.

Det kommunale hjelpeapparatet for barn og unge. Kommunestørrelse relatert til organisering av, samarbeid mellom og effektiviteten i hjelpeapparatet. NTF-rapport 2003:2.

Rapport fra Nord-Trøndelagsforskning utarbeidet på oppdrag fra KS.

Høyer,  Karl G m. fl: Effekter og konsekvensar ved endring av kommunestruktur for kommunikasjon og transport. Vestlandsforskning prosjektrapport nr. 8/03.

Langørgen, Audun, Rolf Aaberge og Remy Åserud (2000): Kostnadsbesparelser ved sammenslåing av kommuner. SSB.

Forskningsprosjekt på oppdrag av KRD om økonomiske konsekvenser av kommunesammenslutninger mellom mindre kommuner.

Myrvold, Trine Monica (2001): Smått og godt? NIBR prosjektrapport 2001:1. Kunnskapsoversikt over eksisterende norsk forskning på forholdet mellom kommunestørrelse og evnen til å ivareta de ulike funksjonene kommunene er pålagt.

Hovik, Sissel og Trine Monica Myrvold 2001): Er det størrelsen det kommer an på?NIBR prosjektrapport 2001:8. Casestudie som utdyper små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet.

Hovik, Sissel og Trine Monica Myrvold (2001): Kommunale oppgaver – hvorfor varierer omfang og kvalitet? Prosjektrapport 2001:19. Rapport om generalistkommunekravet, som presenterer statistisk baserte analyser av variasjon i kommunenes oppgaveløsning