'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nedgravde olje- og parafintanker

Fjerning av nedgravde olje- parafintanker som ikke er i bruk.

Fra den 01.01.2020 vil det jf. Forskrift om forbud om bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, med enkelte unntak, ikke lenger være lov med oppvarming av bygninger med bruk av mineraloljer. Innen den tid må derfor slike tanker, jf. forurensningsforskriften § 1-8, enten:

  • tømmes og fjernes eller evt.
  • tømmes, rengjøres og gjennfylles med sand, grus eller lignende.

Det finnes egne firma som utfører slike jobber. Søk på «tømming av oljetanker» på nettet. Huseier har selv ansvar for å påse at ikke olje eller parafin fra gammel tank lekker ut i grunnen.

Når tanken er tømt og enten fjernet eller rengjort og gjenfylt, skal dette meldes til kommunen.

Henvisninger:

Forskrift om forbud om bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)