Hva kan vi hjelpe deg med?

Nedgravde oljetanker

Fjerning av nedgravde olje- parafintanker som ikke er i bruk.

Det er nå ikke lenger lovlig å etablere nye oljefyringsanlegg, og det har etter hvert blitt

behov for/ønske om å fjerne gamle tanker som ikke er i bruk.

Huseier har selv ansvar for å påse at ikke olje/parafin fra gammel tank lekker ut i grunnen.

Hvis tanken ikke lenger er i bruk skal den tømmes for restolje/parafin og fjernes. Jf forurensningsforskriften § 1-8.

Hvis det ikke er mulig å fjerne tanken, kan den etter tømming fylles med sand.

Når tanken skal tømmes/fjernes og tas ut av bruk, skal dette meldes til kommunen.

Det finnes egne firma som utfører slike jobber. Søk på «tømming av oljetanker» på nettet.

 

Forskrift om begrensning av forurensning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1