'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nedgravde oljetanker

Fjerning av nedgravde olje- parafintanker som ikke er i bruk.

Det er nå ikke lenger lovlig å etablere nye oljefyringsanlegg, og det har etter hvert blitt behov for/ønske om å fjerne gamle tanker som ikke er i bruk.

Huseier har selv ansvar for å påse at ikke olje/parafin fra gammel tank lekker ut i grunnen.

Hvis tanken ikke lenger er i bruk skal den tømmes for restolje/parafin og fjernes. Jf forurensningsforskriften § 1-8.

For tanker som permanent tas ut av bruk kan kommunen i særlige tilfeller gi tillatelse til at disse rengjøres og fylles med sand, grus o.l. istedet for oppgraving.

Når tanken skal tømmes/fjernes og tas ut av bruk, skal dette meldes til kommunen.

Det finnes egne firma som utfører slike jobber. Søk på «tømming av oljetanker» på nettet.

 

Forskrift om begrensning av forurensning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1