'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skal du bygge?

Viktig å lese før du skal bygge

Ved bygging/rivning/endring på din eiendom må du som regel ha tillatelse fra kommunen.

Du er selv ansvarlig for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Det vil blant annet si arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan) m.v.

Sjekk bestemmelsene for din eiendom.

Dersom ønsket tiltak kommer i strid med ett av disse regelverkene, kan du søke om dispensasjon.

Bygg uten å søke

 • Tiltaket må være innenfor plan- og bygningslovgivningen selv om det er unntatt fra søknadsplikt og byggesaksbehandling.
 • Under finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.
 • Når en frittliggende bygning eller tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plassering innmeldes til kommunen på skjema Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt.

Hva skal du bygge?

På siden "Hva skal du bygge" kan du lese om regler som gjelder for ulike tiltak.

Ferdigattest, bruksendring, vedlikehold

Hvordan søker du?

 • Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 • Bestill naboliste fra Kart- og byggesaksbutikken.
 • Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 • Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
 • Søknadsskjema
 • 2 stk skjema: kvittering for nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon 
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak). Tiltaket inntegnes på kartet du fikk fra kommunen med adkomst, påført kritisk avstand til nabogrense og annen bebyggelse.  For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
 • Målsatte tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Vedleggene skal sendes inn splittet, samt nummereres og navnes iht. vedleggsliste i søknaden. Det er viktig at hvert vedlegg ligger i egen fil, slik at det er enkelt å finne frem ulike dokumenter og tegninger.

Tilrettelegging for slukke- og redningsinnsats

Denne veiledningen er tiltenkt byggesaker i Hurum kommune, samt i eksisterende områder der det er ønske/krav om å utbedre forholdene for rednings- og slokkemannskaper.

Tilrettelegging for slukke- og redningsinnsats - veiledning

Situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartet skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart.

Fra kartsiden kan du skrive ut situasjonskart:

Situasjonskart som viser veier, bygninger, eiendomsgrenser, høydekurver og eventuelt ledninger. Bytt bakgrunnskart til «ingen bakgrunnskart». Under Meny – kartutvalg huker du av for høydekurver og eventuelt ledninger.

Utskrift: Klikk på utskriftsikonet og velg «Vis avanserte utskriftsfunksjoner» Her kan du legge inn tittel på kartet, arkstørrelse, målestokk (normalt 1:500 eller 1:1000 for store tiltak) og rutenett. Velg «høy» kvalitet og filformat PDF. Trykk på «skriv ut». Når dokumentet er ferdig generert klikker du på «Åpne dokument»

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:

PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset".

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Begrepsforklaringer:

Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.

Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.

Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn 

Gebyrer

Her finner du priser og gebyrer for Plan og bygg

Ofte stilte spørsmål

Hvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å dele eiendommen før bygging?

Se våre nettsider om deling av eiendom.

Hvor finner jeg godkjente fagfolk?

Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt. Disse godkjenningene vil også kommunen akseptere. I tillegg kan kommunen godkjenne foretakene lokalt etter søknad.

Hvordan måles gesims?

I nesten alle tilfeller er gesimshøyde distansen mellom gjennomsnittlig ferdig planert terreng, og skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. For mer detaljer se veilederen Grad av utnytting side 36.

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå?

Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker.

Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått.

Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker..

Kan jeg bygge selv?

Dersom du kan søke selv, så står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.

Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jf byggesaksforskriften § 6-8.

Kan jeg tegne bygget mitt selv?

Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning.

Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan vurdere saken.

Eiendommen min ligger i strandsonen - hvilken betydning har det hvis jeg ønsker å bygge?

Les mer her.

Hva gjør jeg når det mangler ferdigattest på eiendommen min?

Se vår side om ferdigattest.

Kontakt saksbehandler

For å jobbe mest mulig effektivt, svarer byggesaksavdelingen på telefon mandag til fredag kl.1200-1500.

Tlf. 32 79 71 00. 

 • Besøksadresse: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre
 • E-post: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig med forhåndskonferanse.

Nyttige lenker

Plan- og bygningsloven

Direktoratet for byggkvalitet

Naboloven