'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunens planpakke

Informasjonsskriv 

Oppstartsmøte i plansaker

Kommunens gebyrregulativ

Skriv om klageadgang

Maler

Bestilling av oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte i plansaker

Mal for planforslag til offentlig ettersyn

Notatmal for møte om høringsuttalelser

Forslagsstillers mal for kommentarer til  bemerkninger ved offentlig ettersyn

Norm

VA-norm for Hurum kommune

Standarder

Standard for bolignære rekreasjonsområder

Andre relevante planer og dokumenter

Generelt:

Kommuneplan for Hurum

Kommuneplan for universell utforming

Aktuelle parter:

Liste over aktuelle parter

Støy:

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Støykart

Veg og trafikk

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Oppdatert liste over tiltak på kommunale veier

Oppdatert liste over tiltak på fylkes-riksvei

Radon:

Radon i arealplanlegging

Radonkart

Kultur og idrett:

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Energi

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum

Statlige veiledere og retningslinjer

Kommunedelens arealplan (T-1491)

Konsekvensutredning av arealdelen (T-1493)

Reguleringsplanveileder (T-1490)

Medvirkning i planlegging (H2302)

Grad av utnytting (H-2300)

Luftkvalitet i arealplanleggingen-retningslinje (T-1520)

Veileder til rettningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging

Landbruk pluss (T-1443)

Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven (SLF)

Askeladden

Aktuelle linker

Planregisteret

Kart og byggesaksbutikken

Lovdata 

Plan- og bygningsloven 

Departementets planside (www.planlegging.no) 

Klima og forurensningsdirektoratet – Miljødirektoratet 

Miljøkommune.no 

Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no) 

Naturbase

Enova (www.enova.no) 

Statens kartverk 

Norges Geologiske Undersøkelse 

Buskerud fylkeskommune  

Fylkesmannen i Buskerud  

Statens vegvesen Region sør 

Statens vegvesens vegnormal 

Statens strålevern