'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunens planpakke

Informasjonsskriv 

Oppstartsmøte i plansaker

Kommunens gebyrregulativ

Skriv om klageadgang

Maler

Bestilling av oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte i plansaker

Mal for planforslag til offentlig ettersyn

Notatmal for møte om høringsuttalelser

Forslagsstillers mal for kommentarer til  bemerkninger ved offentlig ettersyn

Norm

VA-norm for Hurum kommune

Veinormal for Hurum kommune

Standarder

Standard for bolignære rekreasjonsområder

Andre relevante planer og dokumenter

Generelt:

Kommuneplan for Hurum

Kommuneplan for universell utforming

 

Aktuelle parter:

 Liste over aktuelle parter.pdf

 

Støy:

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Støykart

 

Veg og trafikk

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Oppdatert liste over tiltak på kommunale veier

Oppdatert liste over tiltak på fylkes-riksvei

Hovedplan VEI Hurum 2017 - 2026

Tiltaksplan for kommnale veier - Bilag A - E

 

Radon:

Radon i arealplanlegging

Radonkart

 

Kultur og idrett:

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

 

Energi

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum

 

Statlige veiledere og retningslinjer

Kommunedelens arealplan (T-1491)

Konsekvensutredning av arealdelen (T-1493)

Reguleringsplanveileder (T-1490)

Medvirkning i planlegging (H2302)

Grad av utnytting (H-2300)

Luftkvalitet i arealplanleggingen-retningslinje (T-1520)

Veileder til rettningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging

Landbruk pluss (T-1443)

Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven (SLF)

Askeladden

Aktuelle linker

Buskerud fylkeskommune  

Departementets planside (www.planlegging.no) 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) (tidligere Statens strålevern)

Enova (www.enova.no) 

Fylkesmannen i Buskerud  

Kart og byggesaksbutikken

Kartverket

Klima og forurensningsdirektoratet – Miljødirektoratet 

Lovdata 

Miljøkommune.no 

Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no) 

Naturbase

Norges Geologiske Undersøkelse 

Planregisteret

Plan- og bygningsloven

Statens vegvesen Region sør 

Statens vegvesens vegnormal