'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tiltak unntatt søknadsbehandling

Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven § 20-5, jf. SAK10 § 4-1 og § SAK10 § 4-2.

Fritaket gjelder bare søknadsplikten og regler for ansvar og kontroll, jf plan- og bygningsloven § 20-5. Byggereglene gjelder fullt ut.

Tiltakshaver er ansvarlig for at byggefeil ikke oppstår. Forutsetning for unntak fra søknadsplikt er at tiltaket utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, og at det er tiltakshaver som har ansvaret for dette.

Tiltakene kan gjennomføres uten forespørsel til Byggesaksenheten.

De vanligste forholdene man må påse er i orden

  • Tiltak som krever dispensasjon fra lov, vedtekt, forskrift eller plan (eks i marka, i strandsonen) er aldri fritatt.
  • At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres fritatt-tiltak (f.eks.bod).
  • At tiltaket ikke plasseres i strid med byggegrense mot vei og jernbane.
  • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning.
  • At tiltaket har en god estetisk utforming, (jf plan- og bygningslovens §§ 29-1 flg.)
  • At tiltaket oppfyller byggtekniske krav (iht TEK 17).
  • Når en frittliggende bygning eller tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plassering innmeldes til kommunen på skjema Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt.

OBS! Skulle man komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du er usikker.

Andre forhold

Mindre tiltak på bygning som er regulert til bevaring eller er SEFRAK-registrert (kommunens register over eldre bebyggelse), omfattes ikke av tiltakene nevnt i SAK10 § 4-1.

Det gjøres oppmerksom på at slike tiltak likevel kan unntas søknadsplikt etter en konkret vurdering foretatt av kommunen ved Byggesakskontoret.

Flere tiltak

Tiltaket skal være enkeltvis og mindre. Kombinasjon av flere tiltak kan medføre søknadsplikt. Eksempelvis kan oppfylling i terrenget på 0,5 meter i kombinasjon med skjermvegg på 1,8 meter bli et større tiltak som er søknadspliktig.

På samme måte vil gjentatte enkelttiltak over en kort eller lang tidsperiode kunne medføre søknadsplikt. Et eksempel på dette vil være der tiltakshaver fyller opp meter for meter for å vinne høyde i terrenget.

Aktuelle lenker

plan- og bygningsloven § 20-5

Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1