'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bod og uthus

Følgende kan du gjøre uten søknad

Kan du si ja til alle disse punktene, så behøver du ikke søke kommunen, jf byggesaksforskriften § 4-1.

 • Én enkelt frittliggende bygning
 • Skal ikke brukes til beboelse
 • Skal ikke inneholde våtrom.
 • Bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) er under 50 m2
 • Mønehøyde under 4,0 meter
 • Gesimshøyde under 3,0 meter
 • Bygningen må ikke være i strid med gjeldende arealplan
 • Utnyttingsgraden må ikke overskrides
 • Avklart med andre myndigheter; for eksempel vei-,  jernbane- og kulturmyndigheter
 • Bygningen er plassert på en bebygd eiendom
 • Bygningen består av en etasje og uten kjeller
 • Bygningen ikke plasseres nærmere enn 1 meter fra nabogrensen
 • Bygningen ikke plasseres nærmere enn 1 meter fra annen bygning på eiendommen
 • Bygningen ikke plasseres over vann og avløpsledninger

 

Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for tiltak som ikke krever søknad.

Svarer du nei på et av punktene over, er tiltaket søknadspliktig.

Følgende kan du søke om selv

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, så kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv, jf byggesaksforskriften § 3-1:

Du kan selv søke om å oppføre eller rive frittstående bygg hvor samlet bruksareal/bebygd areal ikke er over 70 m². Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller.

Målbart areal på loft beregnes for den delen av loftet som har høyde over gulv på 1,9 meter eller mer i minst 0,6 meter bredde og 0,6 meter utenfor høyden på 1,9 meter, uten å ta hensyn til knevegger og hanebjelke. Garasjer med målbart loft må normalt sett søkes om ved hjelp av fagfolk.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til Hurum kommune.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Skal du bygge større bygning enn nevnt ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Dersom terrenget ikke er flatt, skal det sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og garasjens plassering i terrenget.

Hvor stort kan du bygge

Hvor stort kan du bygge

Møne- og gesimshøyde

Møne- og gesimshøyde skal måles iht. Veiledning til grad av utnytting § 6-2 (s. 44-51).

Plassering på tomten

Frittstående garasje/carport/bod under 50 m2, kan normalt tillates plassert inntil 1 m fra nabogrense.

Bygg større enn 50 m2 kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge.

Dersom garasje/carport/bod bygges sammen med boligen på eiendommen, som tilbygg, kan tiltaket ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring (nabosamtykke etter PBL §29-4) må foreligge.

Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare med bestemmelsene i veiloven. I forhold til kommunal vei, har kommunen bestemmelser hvor garasjer plassert parallelt med veien skal ha en avstand på 1 meter til eiendomsgrense mot veien. Om garasjen plasseres vinkelrett (med porten mot veien) kreves det en avstand på 5 meter fra porten til eiendomsgrense mot vei.

Tiltaket må plasseres minimum 4 meter fra kommunens vann- og avløpsledninger

Søknad
 • søknadsskjema (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Blankett nr. 5153)
 • fasadetegninger påtegnet nytt og eksisterende terrengplantegninger
 • situasjonskart påført avstander til grense og annen bygning og garasjens mål (kommunale V/A-ledninger må fremgå av kartet)
 • nabovarsel