'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Anneks

ANNEKS - TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL (HYTTE/BOLIG)

I plan og bygningsloven finnes ikke definisjonen anneks. Slike bygningstyper kalles istedenfor «Tilleggsdel til hoveddel». Ved evt. innsending av søknad til kommunen skal derfor en slik bygning kalles «Tilleggsdel til hoveddel», men for letthets skyld kaller vi bygningstypen for anneks videre i denne teksten.

Det som skiller anneks fra en bolig/hytte er at annekset mangler minst en av tre grupper hovedfunksjoner som er i en bolig/hytte. Dette gjør at annekset ikke er en fullverdig boenhet. Disse tre gruppene er:

  1. Stue, soverom og kontor
  2. Kjøkken/tekjøkken
  3. Bad og WC

Hvis bygningen har alle disse tre hovedfunksjonene er det ikke et anneks.

Arealplan

I gjeldende reguleringsplan/kommuneplan er det flere vilkår som må innfris før et anneks kan godkjennes.

Eiendommen skal være regulert/avsatt til bolig- eller fritidsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan/kommuneplan.

Eiendommen skal allerede være bebyg med bolig eller fritidsbolig.

Tillattt utnyttelse skal ikke overskrides.

Et anneks kan ikke plasseres nærmere eiendomsgrense enn 4 m der det ikke er regulert byggegrense. Unntak fra denne reglen er at annekset kan plasseres nærmere eiendomsgrense enn 4 m når berørt nabo har signert avstandserklæringsskjema eller tilsvarende dokumentasjon. Et anneks kan ikke plasseres over en eventuelt regulert byggegrense. Regulert byggegrense er gitt i kommuneplan og/eller reguleringsplan. Unntaket fra denne regelen er:

  • Dispensasjon fra regulert byggegrense. Det er ikke sikkert at slik dispensasjon vil bli gitt.
  • Det anbefales at det også foreligger signert avstandserklæringsskjema eller tilsvarende.

Avstandskrav mot sjø og vassdrag må også overholdes. Disse er også oppgitt i kommuneplan og/eller en evt. reguleringsplan.

Evt. andre krav i gjeldende plan skal også overholdes.

Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Skal du sette opp et nytt anneks er dette søknadspliktig med ansvarsrett. Det kan evt. søkes om personlig ansvarsrett på bolig på egen eiendom. Les mer om dette her.

Enkle tilbygg til anneks kan du søke om selv. Dette er da søknadspliktig uten ansvarsrett.

Søknad om sanitærabonnement

Hvis det skal legges inn vann og/eller avløp i et anneks, og dette skal tilkobles offentlig VA-nett, må det foreligge godkjent søknad om sanitærabonnement før bygningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltaket. Rørlegger skal i slike tilfeller sende søknad til VIVA. Les mer om dette her.

Hvor stort kan du bygge?

Les mer om hvor stort du kan bygge her.