'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Strandsonen

BYGGING I STRANDSONEN

Det første du må gjøre når du ønsker å utføre et tiltak i strandsonen, er å undersøke arealplanen som gjelder for eiendommen din.

Generelt byggeforbud i 100-metersbeltet

Dersom annet ikke følger av reguleringsplan eller kommuneplan, gjelder et generelt forbud mot å oppføre eller anlegge tiltak 100-metersbeltet  langs sjøen og vassdrag.

Forbudet står i plan- og bygningsloven § 1-8, og omfatter alle typer tiltak, med unntak av fasadeendringer. Det er viktig å merke seg at forbudet gjelder alle typer tiltak, uansett størrelse og art. Dette betyr for eksempel at forbudet dermed også omfatter oppføring av tiltak som ellers kan være unntatt vanlig søknadsplikt etter byggesaksforskriften, slik som små uthus, plattinger på bakkeplan mv.

Byggeforbudsgrense i 50-metersbeltet

I områder i strandsonen som er avsatt til bolig- og fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan fra 2015, gjelder det en byggeforbudsgrense på 50 meter. Til sammenligning gjelder byggeforbudsgrensen på 100 meter i områder avsatt til Landbruk-, natur – og friluftsområder (LNF).

Reguleringsplan i strandsonen

Dersom eiendommen din omfattes av en reguleringsplan i strandsonen, er det denne planen som styrer bruken av området. Det vil si at det er planen som legger føringer for hva en kan bygge, og hvor en kan bygge.

Dispensasjon

Dersom du ønsker å bygge eller gjøre tiltak i områder i strandsonen der byggeforbudet gjelder, må du på forhånd søke om dispensasjon for eventuelt å få tillatelse, jf. dispensasjons-bestemmelsen i plan- og bygningsloven 19-2. En slik dispensasjonssøknad vil ikke være kurant, og må vurderes konkret i hver enkelt sak. Dersom dispensasjonssøknaden gjelder tiltak langs sjøen, må kommunen vurdere tiltaket opp mot statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Kommunen har utarbeidet en egen veileder for dispensasjoner i strandsonen.

FORBUD MOT STENGSLER I STRANDSONEN

Etter friluftslovens regelverk er det forbudt å anlegge stengsler i utmarksområder som kan virke begrensende på den lovbestemte allemannsretten. Med allemannsretten tenker man først og fremst på ferdsels- og oppholdsretten. En grunneier eller bruker av eiendom kan ikke ta seg selv til rette med ulike sperringer o.l., selv om han mener at ferdsel eller opphold er til belastning. 

Det man først og fremst tenker på, vil være gjerder og forbudsskilt. Vel så praktisk er imidlertid utplassering av privatiserende tiltak og installasjoner som ikke medfører en direkte fysisk hindring, men som likevel gir et inntrykk av at man befinner seg på innmark og derfor lar være å gå forbi eller slå seg ned på stranden. Typiske stengsler av denne typen er utsetting av hagemøblement ned i strandkanten, strategisk beplantning og steinsetting, flaggstenger, solur, avfall lagt på sti m.v.

Forbudet mot stengsler gjelder i utmark, men ikke i innmark

Det er ingen fast arealgrense for hva som regnes for å være innmark i friluftslovens forstand, men rundt et beboelseshus vil man ha krav på beskyttelse av et begrenset areal til vern om privatlivets fred der forbudet ikke gjelder. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle hvor grensen for innmark anses å gå. Du kan be kommunen om å uttale seg i tvilstilfeller.

STRANDSONEPROSJEKTET I HURUM 2011 - 2014

Hurum kommune har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud gjennomført et prosjekt som har hatt som mål å rydde opp i ulovligheter i strandsonen i Hurum.

I perioden fra august 2011 til august 2014 ble hele Hurumkysten er gjennomgått med sikte på å undersøke om det er bygd ulovlig eller anlagt ulovlige ferdselshindringer. Etter at kartleggingen var foretatt, ble det satt i gang saksbehandling for å følge opp de ulovlige forholdene.

Du kan lese mer om prosjektet her:

Rapport Strandsoneprosjektet 2011 - 2014

Rapport strandsoneprosjektet 2011 – 2014. Kortversjon

MELDE MULIG ULOVLIGE FORHOLD I STRANDSONEN

Publikum kan rapportere om forhold i strandsonen som kan være ulovlige. Den som innrapporterer forholdet bør så vidt mulig oppgi følgende informasjon:

- Tidspunkt

- Sted

- Adresse

- Navn og adresse på mulig eier eller bruker

- Bilde

Kommunen vil med bakgrunn i denne informasjonen undersøke lovligheten av det innrapporterte forhold, og følge opp videre dersom det viser seg at forholdet eller tiltaket er ulovlig.

Mer informasjon om ulovligligheter i strandsonen finner du her.

NYTTIGE LENKER

Plan- og bygningsloven

Friluftsloven

Kommuneplanen for Hurum

Veileder for dispensasjoner i strandsonen

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen