'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Arealoverføring

Arealoverføring

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring. Dette er avhengig av størrelsen på og verdien av endringen.

Mindre endringer av eiendomsgrenser kan gjøres ved en grensejustering. Kriterier for å kunne behandles som en grensejustering finner du her. Grensejustering.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Arealoverføring innebærer to prosesser:

 1. Behandling av søknad om arealoverføring.
 2. Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

Arealoverføring som ikke er i samsvar med gjeldene bestemmelser:

Hvis endring av eiendomsgrenser avviker fra kommuneplan eller reguleringsplanen må du i tillegg:

 • Enten søke om reguleringsendring. Les mer om endring av arealplan her.
 • Eller søke om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser. Les mer om dette her.

Dette forholdet må være avklart før søknad om arealoverføring kan behandles.

Nabovarsling

Før søknad om arealoverføring sendes til kommunen må berørte naboer varsles. Berørte naboer er de eiendommer som har direkte grenser til eiendomsgrense som endres.

Søknad om arealoverføring

I søknaden legger du ved:

 • Søknadsskjema for deling av eiendom. Kryss av for arealoverføring under tiltakets art.
 • Situasjonskart som viser ny eiendomsgrense.
 • Gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel.
 • Hvis du har mottatt nabomerknader må du også legge ved:
 • Nabomerknad og
 • Dine kommentarer til nabomerknadene. 
 • Eventuelt utkast til erklæringer som skal tinglyses. Eksempel på dette er:
 • Rettighet på drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger over annen eiendom.
 • Veirettighet over annen eiendom frem til offentlig vei.

Oppmålingsforretning

For oppmålingsforretning kan gjennomføres må det innsendes:

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Eventuelt erklæringer som skal tinglyses.
 • Eventuelt erklæring om arealoverføring.

Denne dokumentasjonen kan vedlegges søknad om fradeling.

Forhold som må være i orden før arealoverføringen kan tinglyses.

Skjemaet «Erklæring om arealoverføring» signeres av hjemmelshavere og evt. festere, ektefeller og vitner. Dersom begge eiendommene har samme hjemmelshaver, er det ikke nødvendig å fylle ut skjemaet.

Skjema med originale underskrifter sendes plan og bygg, Hurum kommune.

Hvis det er tinglyst pant eller andre pengeheftelser på den avgivende eiendommen, som er ulike fra den mottakende eiendommen, må heftelsene frafalles.

Skjema

Nødvendige skjema finner du her.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker fra søknaden er komplett. Men denne tidsfristen løper ikke i perioden 1. november til 1. mai jf. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Hurum kommune, Buskerud § 2.

Gebyr

Se kommunens gebyrregulativ.