'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ras/Skred

Ras og skred er relativt vanlige naturfarer flere steder i Norge. Hurum er ikke spesielt utsatt i forhold til resten av landet, men vi har visse områder som er utsatt.

Dersom din eiendom er utsatt eller du oppdager andre utsatte områder, ta kontakt med kommunen. Er det akutt fare ta kontakt med nødetater.

Årsaker til ras og skred:

De vanligste årsakene til ras og skred kan være: kraftig eller vedvarende regn og /eller snøsmelting, høyt vanninnhold i løsmasser eller menneskelig inngrep som utgraving, utfylling og andre terrengingrep

Se på kart her.

Kommunens ansvar

Kommunen er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for at naturfare, herunder fare for flom og skred, blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunen har ingen klar juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse. Kommunen har imidlertid de nødvendige hjemler for å kunne gjennomføre sikringstiltak i naturskadeloven kapittel 3. Kommunene har ansvaret for den lokale beredskapen i medhold av sivilbeskyttelsesloven.

Kommunen har i tillegg ansvar som eier av grunn, bygningsmasse og infrastruktur som veier, vann- og avløpsanlegg mv.