'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Radon

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Gassen utgjør vanligvis ikke noe helseproblem utendørs, men kan gi et helseproblem dersom den blir konsentrert innendørs.

Radon i Hurum

Enkelte områder i Hurum kommune har høyt innhold av radium i berggrunn og jordsmonn. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) (tidligere Statens strålevern) har gjennomført målinger av radon i inneluft i kommunen. Resultatet av målingene framgår av strålevernets rapport «Kartlegging av radon i Hurum kommune».

Rapporten viser at enkelte områder har verdier som tilsier at det bør foretas målinger i alle boliger. Disse områdene er grovt regnet: Sætre og sentrum av Tofte.

Resten av kommunen er i rapporten klassifisert som områder med middels sannsynlighet for forhøyede radonkonsentrasjoner, og det anbefales oppfølgende målinger i boliger som er bygget på 70- og 80-tallet, hvor det er oppholdsrom i kjeller eller sokkeletasje og hus som har grunnmur av lettklinker.

Når skal jeg gjøre tiltak?

Tiltak bør gjøres i boliger hvor radonkonsentrasjonen er mer enn 200 Bq/m3, og forbyggende tiltak bør iverksettes ved bygging av nye boliger i områder hvor slike høye konsentrasjoner kan forventes.

Tiltak i eksisterende bygg

I eksisterende hus bør du foreta målinger for å finne ut om radonverdien er over anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3. Dersom verdien ligger mellom 200 - 400 Bq/m3, kan tiltakene være enkle og billige. Dersom verdien ligger over 400 Bq/m3 vil tiltakene kunne være mer kompliserte og kostbare. Hvis du har fått konstatert en radon konsentrasjon over 200 Bq/m3 bør du vurdere disse tiltakene avhengig av hvor sterk strålingen er:

  • Tette konstruksjon av gulv og grunnmur under bakkenivå
  • Økt ventilasjon av inneluften
  • Ventilasjon av byggegrunn.

For beskrivelse av konkrete tiltak, se

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Tiltak i nybygg

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk sier om radon: Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, § 8-33 pkt. 4). Det vises i denne forbindelse til tritaksnivået som er anbefalt av Statens strålevern, 200 Bq/m3.

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggegrunnsundersøkelse før bygging er komplisert og dyrt. Dersom boligen ligger i et område hvor det antas å være høye konsentrasjoner av radon, bør du gjennomføre visse enkle tiltak under bygging uten forundersøkelser, og så foreta målinger etter at huset er ferdig.

Slike tiltak kan være:

  • God ventilasjon av inneluft
  • Tett konstruksjon av gulv og grunnmur for å begrense innstrømming.
  • På grunn som antas å ha spesielt høy konsentrasjon, anbefales å legge tykk membran eller tett betongplate. Løsmassene like under platen utluftes via et perforert slangesystem.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Hvordan måle radon?

For å kunne fastslå radonkonsentrasjonen i egen bolig, kan man ved hjelp av såkalt sporfilmmetode utføre måling selv på en enkel måte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gitt ut retningslinjer for målinger. Hovedpunktene er:

Målinger bør gjøres i tidsrommet fra midten av oktober til midten av april.

Måletiden må være minimum to måneder for å gi godt grunnlag for tiltak.

Radonbrikker tilbys kommersielt av en rekke målefirmaer. Hurum kommune har ingen avtaler med firmaer om måling av radon og vi kan heller ikke gi anbefaling om valg av firmaer.

Nyttinge lenker:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Arealinformasjonskart for Norge og Svalbard med havområder

http://geo.ngu.no/kart/radon/