'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Generell informasjon om barnehageplass

Søk barnehageplass

Hurum har en samordnet opptaksprosess der kommunale og private barnehager samarbeider om opptak. Søknad sendes elektronisk. I søknaden må det settes opp ønskede barnehager i prioritert rekkefølge.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars.

Hovedopptaket gir plass fra august. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til å få barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Det må da søkes om plass til hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Har du/ dere behov for plass i løpet av året kan du/dere søke fortløpende. Plass tildelse ved ledighet.

Barnehagenes vedtekter beskriver opptakskriterier for den enkelte barnehage.

Private barnehager har egne vedtekter.

De som søker plass må gjøre seg kjent med barnehagens vedtekter.

Søk barnehageplass 

Vedtekter

Vedtekter for de kommunale barnehagene

Vedtektene for de private barnehagene finnes på den enkelte barnehages hjemmeside.

Tilbud om plass

Ved hovedopptaket gis det tilbud om plass fra august. Alle tilbud sendes per post innen utgangen av mars. Sammen med tilbudsbrevet er et svarbrev som må besvares raskest mulig og innen 14 dager. Etter dette gjøres supplerende opptak fortløpende, dersom det er ledig kapasitet.

Ved bytte av barnehage er det viktig at den plassen som ikke skal benyttes, sies opp raskest mulig. Oppsigelse sendes til barnehagen.

Rett til plass

Barn som bor i Hurum, og som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om plass har rett til plass fra august. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til å få barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Det må da søkes om plass til hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Kommunen har oppfylt retten til plass når:

  • Barnet får sitt første eller andre ønske oppfylt
  • Barnet får et tilbud om plass i kommunen.
    • søker som takker nei til et tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.
    • søker som ikke har fått sitt førsteønske oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen. Retten til å bli satt på venteliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen.

Klagemulighet ved hovedopptak

Søker som ikke får 1. eller 2. ønsket sitt oppfylt har klagerett innen tre -3- uker fra mottatt brev.  Klagen må begrunnes. Dersom klagen imøtekommes skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter Lov om barnehager§ 13, er tilbudt plass. Kommunens klagenemnd er klageinstans. Klagen sendes Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1. 3475 Sætre.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver for barnehage:

Marianne Blichfeldt, 32 79 71 16 / 992 93 965

marianne.blichfeldt@hurum.kommune.no

Eller kontakt styrer i en av barnehagene.

Pris og moderasjoner

Maksimalpris vedtas i stadsbudsjettet.

Pris for kommunal barnehageplass gjeldende fra 01.01.19.

Plass størrelse 1. barn 2. barn ( 30 % moderasjon) 3. barn (50 % moderasjon)
100% kr. 2 990,-       kr. 2 093,- kr. 1 495,-
80% kr. 2 542,- kr. 1 739,- kr. 1 271,-
60% kr. 1 944,- kr. 1 360,-

kr.  972,-

 

Pris for kommunal barnehageplass gjeldende fra 01.08.19.

Plass størrelse 1. barn 2. barn ( 30 % moderasjon) 3. barn (50 % moderasjon)
100% kr. 3 040,-       kr. 2 128,- kr. 1 520,-
80% kr. 2 584,- kr. 1 809,- kr. 1 292,-
60% kr. 1 976,- kr. 1 383,- kr.  988,-

Det betales for 11. måneder i året, juli er betalingsfri. Barnehagen kan ta tilleggsbetaling for kost.

Det er barnehageeier som fastsetter oppholdsbetalingen, men det er ikke mulig å kreve mer enn maksimalpris.

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får reduksjon på 30% av maksimal sats for barn nummer to og 50% fra og med barn nummer tre. Ordningen gjelder uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.

Reduksjon i foreldrebetaling (nasjonal ordning)

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling er slik at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehage.

I barnehageåret 2018/2019 gjelder det for husholdninger med samlet inntekt lavere enn 533 500 kroner. Ordningen gjelder uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.

Kommunen behandler søknad om redusert foreldrebetaling. Grunnlag for beregning av husstandens samlede inntekt er siste års selvangivelse.

Reduksjonen gjelder fra måneden etter den måneden det søkes, og fram til 31.07. Det må søkes på nytt fra august.

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling

Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer (nasjonal ordning)

Alle 3, 4- og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 533 500 kroner. Ordningen gjelder uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.

Kommunen behandler søknad om gratis kjernetid. Grunnlag for beregning av husstandens samlede inntekt er siste års selvangivelse.

Reduksjonen gjelder fra måneden etter den måneden det søkes, og fram til 31.07. Det må søkes på nytt for neste barnehageår.

Barnehage - søknad om gratis kjernetid


Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg jf.Lov om barnehager § 4.

Foreldrerådet bestrår av alle foreldre /foresatte til alle barna og skal fremme deres felles intersser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samornende organ. Utvalget skal bestå av representanter fra ansatte, forelldre og eier.Hver gruppe skal være likt representert.