'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

PP tjenesten

PP tjenesten er en rådgivningstjeneste som gir veiledning til foreldre, elever, lærere, barnehageansatte og til opplæringsinstitusjonene ved bekymring angående utvikling og læring.

Kontaktperson

Leder: Kari Trontveit

Telefon:922 36 267


Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Samt ved bekymring rundt barnets/ungdommens utvikling.

Generelt

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremt vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skole og i voksenopplæringen på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller. blant annet:

 • tidligere eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Kriterier/vilkår

Barnet/eleven har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Eller ved bekymring rundt barnets/ungdommens utvikling.

Hvordan få hjelp fra PP-tjenesten

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten eller de kan samarbeide med skolen, barnehagen, helsesøster eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Fra 01.01.2019 er Logopedtjenesten innlemmet i PP-tjenesten. Henvendelser og rutiner for henvisning er da tilsvarende som for kontakt med PP-tjenesten.

Henvisning til PP tjenesten

 

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Søknad om utsatt skolestart; 1. mai.

Søknad om opprykk: 1. mai.

Søknaden sendes til

PPT Hurum kommune

Nordre Sætrevei 1,

3475 Sætre

Ansatte ved PPT

Kari Trontveit, leder PPT

Mobil: 922 36 267

kari.trontveit@hurum.kommune.no

Christine Bakken, PP rådgiver

Mobil: 975 62 100

christine.bakken@hurum.kommune.no

Bodil Husemoen, PP-rådgiver

Mobil: 409 15 593 

bodil.husemoen@hurum.kommune.no

 

Liv Astrid Kristensen-Devik, PP-rådgiver

Mobil: 902 14 358

liv.astrid.kristensen-devik@hurum.kommune.no

 

Kine Arntzen, PP-rådgiver

Mobil: 408 03 358

kine.arntzen@hurum.kommune.no

Kine Arntzen

Liv Helen Slåtta, systemveileder

Mobil: 959 49 137

liv.helen.slatta@hurum.kommune.no

Liv Helen Slåtta

Rasmi Krippendorf, systemkoordinator PPT

Mobil: 452 43 370

rasmi.krippendorf@hurum.kommune.no

Stian Bondli, systemkoordinator PPT

Mobil: 462 96 384

stian.bondli@hurum.kommune.no

Samarbeidspartnere

 • Ulike kommunale tjenester
 • Skole og barnehage
 • Barne og ungdomspsykiatrien (BUPA)
 • Habiliteringstjenesten (HABU)
 • Statlige kompetansesenter (Statped)
 • Hjelpemiddelsentralen(HMS)