'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hurum kompetansesenter

Kompetansesenteret har ansvar for bosetting av flyktninger. Vi tilbyr også introduksjonsprogram og grunnskole for voksne.

Kontaktpersoner

Leder: Karin Buberg
Fagansvarlig voksenopplæringen: Karin Buberg
Koordinator voksenopplæring: Lisbeth Ax Syvertsen
Fagansvarlig flyktningetjenesten: Lena Åsen
Rådgiver/karriereveileder: Karin Buberg
Besøksadresse: Filtvetveien 2, 3480 Filtvet 

Tlf. 32 27 83 00

E-post: postmottak.hurum.kompetansesenter@hurum.kommune.no


Hurum kommune får mange spørsmål fra folk som vil bidra-  her finner du mer informasjon om hvordan du kan bidra for at flyktningene i Hurum blir godt integrert

Norskkurs

Vi tilbyr norskkurs for begynnere og viderekomne. Vi har kurs på dagtid og kveldskurs.

Kveldskurs: Ta kontakt for informasjon om tidspunkt, varighet, pris og nivå. Oppstart september 2017 hvis nok deltakere.

Det gis undervisning på mandager, tirsdager og onsdager. Det er løpende opptak gjennom året.

Prisliste for betalende deltakere høsten 2017

Kurstype Timer
Pris Merknader

Begynnergruppe   

 

14 t pr. uke

 

Kr 700,- pr. uke 

6-8 uker
3 dager pr. uke
Mandag, tirsdag og onsdag

Gruppe 1 eller 2

 

13 t pr. uke

 

Kr  650,- pr. uke

 

3 dager pr. uke
Antall uker etter avtale
Nivå: A1 - A2

Gruppe 3 eller 4

 

13 t pr. uke

 

Kr 650,- pr. uke

 

3 dager pr. uke
Antall uker etter avtale
Nivå A2 –B1

Kveldskurs 

 

 

3 t pr. uke

 

 

Kr.210,- pr. uke

 

 

10 uker
Nybegynnere/viderekomne


 • Bøker kr 1000,-
 • Migranorsk og materiell kr 400,- (obligatorisk)
 • Prøveavgift ved norskprøver kr 900,- pr. prøve, kr 300 pr. delprøve

En undervisningstime er 45 minutter.
Kurset må betales før oppstart på kurs. Innbetalt kursavgift blir normalt ikke refundert.

Opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som danner grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet. Til sammen skal du ha opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen. Fra 1. september 2013 er det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor) skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Pris

Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 55 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

Hvordan få utført eller motta tjenesten?

Henvendelse og påmelding til Lisbeth Ax Syvertsen,
Hurum kompetansesenter,
Filtvetveien 2, 3480 Filtvet
Telefon 32 27 83 00 / 32 27 83 05.
e-post: lisbeth.ax.syvertsen@hurum.kommune.no

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 55 år  som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette inkluderer:

 • asylanter
 • overføringsflyktninger
 • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer
 • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse
 • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Søknaden sendes til

Hurum kompetansesenter, Filtvetveien 2, 3480 Filtvet.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av opplæring
 • vesentlige endringer i den individuelle planen
 • at opplæringen stanses
 • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Hvordan få utført eller motta tjenesten?

Send skriftlig, begrunnet søknad til kommunen.

Søknaden sendes til Hurum kompetansesenter, Filtvetveien 2, 3480 Filtvet. 

Introduksjonsprogram

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen.

Pris

Tjenesten er gratis.

Hvordan få utført eller motta tjenesten?

Ta kontakt med Hurum kompetansesenter på tlf.: 32 27 83 00

Målgruppe

Nyankommet flyktninger mellom 18 og 55 år som:

 • har fått innvilget oppholdstillatelse
 • er bosatt i kommunen etter avtale med utlendingsmyndighetene
 • du har behov for grunnleggende kvalifisering

Med nyankommet menes at du har vært i landet under to år.

Kriterier/vilkår

Ett av følgende kriterier gjelder:

 • Du har fått asyl
 • Du er overføringsflyktning med innreisetillatelse
 • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
 • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet