'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Barne- og ungdomskontakten

Barne- og ungdomskontakten (BUK) er et forebyggende tiltak med et helhetlig perspektiv på arbeid med barn og ungdom. Dette innebærer et utstrakt tverrfaglig samarbeid for å forebygge rusproblematikk, fravær, psykiske plager, konflikter, mobbing og andre sammensatte sosiale problemer.

BUK er til stede på skolene, på ulike fritidsarenaer samt på sosiale medier og representerer dermed et lett tilgjengelig lavterskeltilbud hvor barn og ungdom kan få hjelp og støtte så tidlig som mulig. Nære samarbeidspartnere for BUK vil være helsesøstre, lærere, sosiallærere, elevveiledere, barneverntjenesten, PPT, politi, ansatte på fritidsklubber m.fl. Barna og ungdommen skal vite hvem de kan snakke med om vanskelige temaer og hvordan kommunen kan hjelpe dem. BUK kan være behjelpelige med å ta kontakt.

BUK har taushetsplikt og opplysningsplikt på lik linje med andre tjenester innenfor helse og oppvekst. Det vil si at vi ikke går videre med informasjonen vi får, med mindre det er fare for liv og helse, eller ved et gitt samtykke fra den det gjelder.

En viktig oppgave for BUK vil være å lytte til hva barn og ungdom tenker og har behov for. BUK vil også være ungdommens stemme inn i andre voksenstyrte arenaer, og forsøke å bidra til at ungdommen blir hørt. BUK er representert i kommunens ungdomsråd.

Kontaktinformasjon

Tlf.: 941 38 830
E-post: buk@hurum.kommune.no
Snapchat: bukhurum