Hva kan vi hjelpe deg med?

Verneverdige bygg og anlegg i Hurum

Registrering 2014 - 2018

Hurum kommune er i ferd med å justere kommunens liste over verneverdige bygninger og anlegg (A-lista). Arbeidet var mer omfattende enn antatt ved oppstart, og har derfor tatt lenger tid enn planlagt. Det antas at revidert liste blir lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 2018.

I den forbindelse er det gjennomført en befaring av alle eiendommer oppført på nåværende liste, for å vurdere om de fremdeles skal ha status som verneverdige kulturminner. Enkelte bygninger og anlegg som ikke står på lista i dag er også til vurdering.

Alle bygg vurderes hos kulturminnefaglige i fylkeskommunen. Dersom anbefalinger vil ligge til grunn ved forberedelse av politisk sak om revidert liste over verneverdige bygninger og anlegg. 

Vedtatt liste inngår som del av kommuneplanen, og gir kommunen nødvendig grunnlag for å ivareta disse kulturminnene, i samsvar med Plan- og bygningslovens § 31-1.

Å eie et gammelt hus

Mange gamle hus beskrives som «verneverdige», «bevaringsverdige», «fredede» o.l. Eier av eiendommen er ofte usikker på hva dette eventuelt medfører av heftelser på eiendommen. Kan husene rives eller ombygges? Hva med et tilbygg? Kan det søkes om tilskudd?

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et skriv "Å eie et gammelt hus" for å klargjøre en del begreper som blir brukt og forklare hvilke lover og regler som gjelder i ulike sammenhenger. Skrivet er ment som en hjelp for eiere av gamle hus, kommunen, eiendomsmeglere og kjøpere og selgere av gamle hus - og ellers alle som har en interesse for dette temaet.

Verneverdige bygg og anlegg i Hurum

Listen under ble vedtatt sammen med Kommunedeplan for kulturminner og -miljøer 31.10.06. I årene som er gått er flere bygg tatt ut med egne vedtak. Når arbeidet med å revidere listen over verneverdige bygg og anlegg i Hurum er fullført legges oppdatert liste her.

Liste over verneverdige bygg og anlegg i Hurum (A-lista)