'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tros- og livssynssamfunn

Det er fylkesmannen som registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter.

I 2017 var det registrerte 964 medlemmer fordelt på 92 ulike tros- og livssynssamfunn i Hurum.

Beregning av tilskuddssatsen skjer etter retningslinjer som fremkommer i rundskriv fra kultur- og kirkedepartementet, og avhenger av kommunal overføring pr. medlem til Den norske kirke.

Antall medlemmer i Den norske kirke i Hurum pr. 01.01.17 var 6 964. Tallet ble hentet fra Statistisk sentralbyrå. Tilskudd til Hurum kirkelige fellesråd for 2017 var kr 4.284.000,-, beregnet til 615,16,- pr medlem. Med 964 tilskuddsberettigede medlemmer utgjør tilskuddet til tros- og livssyssamfunn i 2017 til sammen kr 593.014,24,-. Tilskuddet for 2017 er utbetalt. Utbetaling pleier å beregnes og utbetales i fjerde kvartal.

Les mer om tilskudd til tros- og livssynssamfunn hos fylkesmannen.