Hva kan vi hjelpe deg med?

Tros- og livssynssamfunn

Det er fylkesmannen som registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter.

I 2016 var det registrerte 934 medlemmer fordelt på 87 ulike tros- og livssynssamfunn i Hurum.

Beregning av tilskuddssatsen skjer etter retningslinjer som fremkommer i rundskriv fra kultur- og kirkedepartementet, og avhenger av kommunal overføring pr. medlem til Den norske kirke.

Antall medlemmer i Den norske kirke i Hurum pr. 01.01.16 var 7 052. Tallet ble hentet fra Statistisk sentralbyrå. Tilskudd til Hurum kirkelige fellesråd for 2016 var kr 2.752.740,-, beregnet til 390,- pr medlem. Med 934 tilskuddsberettigede medlemmer utgjør tilskuddet til tros- og livssyssamfunn i 2016 til sammen kr 364.260,-. Tilskuddet for 2016 er utbetalt. Utbetaling pleier å beregnes og utbetales i fjerde kvartal.

Les mer om tilskudd til tros- og livssynssamfunn hos fylkesmannen.