'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Hva er det?

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivtet 2014 - 2018 beskriver hvordan kommunen ser for seg utvikling innen dette feltet de kommende årene. Sammen med handlingsprogrammet gir det et bilde av hva som er priorterte områder.

Planen ble vedtatt av kommunestyret som sak 58/14, 28.10.14, og forlenget 12.12.17 frem til det legges ny plan for nye Asker. 

Temaplanen består av en beskrivende tekstdel og et handlingsprogram med beskrivelse av tiltak. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig. Handlingsprogrammet ble sist vedtatt av kommunestyret 12.12.17, i forbindelse med prioritering av spillemiddelsøknader for 2018, i sak KS 112/17.

Handlingsprogrammet består av en prioritert og en uprioritert del. Tiltak kan løftes opp fra uprioritert til prioritert plass ved årlig rullering. Nye tiltak kan først komme inn i planen ved neste hovedrullering av temaplanen.

Enkelte tiltak i handlingsprogrammet har fått nummerert prioritering. Dette gjelder de tiltakene der det foreligger søknad om spillemidler og der kommunen har inngått forpliktende avtale om gjennomføring av prosjektet og spillemiddelsøknad er under utarbeidelse.

Hvorfor en plan?

Planen brukes av kommunen for å prioritere hvilke tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som skal gis priortert i forhold til bl.a. spillemidler.

Her er planen

Vedtatt temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2018(1)

Vedtatt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 - 2022 

 Oppvekstutvalgets vedtak om prioritering av spillemidler 2019