'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

Hvem kan søke

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner/fylkeskommuner, kommunale/fylkeskommunale foretak, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet NIF, idrettslag tilknyttet Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valástallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Krav til søker og til vedtekter for forskjellige sammenslutninger går fram av bestemmelsenes pkt. 2.2.

Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg. Se bestemmelsene for nærmere beskrivelse.

Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjin-lihttu) og sammenslutninger organisert under forbundet kan søke om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting.

Sammenslutninger organisert under Norsk kennelklubb kan søke om tilskudd til anlegg for hundesport.

Det kan søkes om tilskudd til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Ordinære anlegg

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganiset fysisk aktivitet, hovedsaklig beliggende i tilknytning til bo- og/ellr oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg, det vil si blant annet anlegg uten tak.

Krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet

For søknader som gjelder prosjekter med byggestart etter 15.6.2019 er ordningen med idrettfunksjonell forhåndsgodkjenning avviklet, jf. brev fra departementet datert 14.6.2019. Departementet påpeker at de samme vilkårene som tidligere i hovedsak fremdeles gjelder, og at søker er ansvarlig for at det dokumenteres i spillemiddelsøknaden at søknaden er innenfor ordningen.

Detaljerte regler for hva som kreves finnes i kulturdepartementets veileder for spillemiddelprosjekter: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk akvitet. Oppdatert veilederen er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no. Veilederen oppdateres årlig ved utgangen av juni.

Dersom tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må prosjektet også behandles av byggesaksavdleingen.

Prosjektet må være prioritert i Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Ta kontakt dersom det er aktuelt å søke om at prosjektet rulleres opp fra uprioritert til prioritert plass i handlingsprogrammet.

Søknadsfrist

Selve spillemiddelsøknaden sendes inn elektronisk via: www.anleggsregisteret.no 
NB: Før søknaden registreres må Virksomhet for kultur og idrett kontaktes slik at prosjektet blir opprettet i databasen.

Søknadsfrist for alle søknader (både nye, gjentatte og fornyete søknader) er 15. september.

Hurum kommune behandler og videresender søknadene til Buskerud fylkeskommune innen 15. januar.

Svar på søknaden kan forventes innen 1. juli påfølgende år.

Kontakt

Hurum kommune, Virksomhet for kultur og idrett. Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.
Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, 3475 Sætre

Epost: postmottak.kultur@hurum.kommune.no

Tlf: 32 79 71 00