'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Motorferdsel i utmark

Hva gjelder det

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne naturmiljøet og fremme trivsel. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre nytteformål krever at du får tillatelse fra kommunen.

Det er ikke mulig å få tillatelse til turkjøring.

Kriterier for tillatelse

Du må søke til kommunen for å få bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy

Ønsker du å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag må du ha tillatelse. Søknad sendes til kommunen.

I tillegg til tillatelse fra kommunen må du ha tillatelse fra grunneier(e).

Regler for motorferdsel i utmark er hjemlet i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven).

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Søknad

Kommunen (eller fylkesmannen) kan gi informasjon om hva som er tillatt etter lov og hva det må søkes tillatelse til. Søknaden om dispensasjon må være skriftelig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger kommunen trenger for å ta stilling til saken. 

Følgende vedlegg må følge søknaden:

  • ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • kart som viser kjøretraseen
  • eventuell dokumentasjon av særlige behov.

Søknadsskjema

Søknad sendes:

Hurum kommune
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Kulturkontoret; 32 79 71 00.