'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kulturtilskudd

Kulturtilskudd

Kommunestyret setter hvert år av penger til kulturtilskudd. Tilskuddet skal benyttes til å støtte lag og foreningers arbeid innen kulturfeltet. Det kan gis tilskudd etter disse ordningene:

 • Grunntilskudd
 • Grunntilskudd - idrett
 • Leietilskudd
 • Deltakertilskudd
 • Deltakertilskudd - idrett
 • Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Spesiell informasjon til idrettsforeningene:
Etter avtale med Hurum idrettsråd består "Grunntilskudd - idrett" av både grunntilskudd og leietilskudd til idrett. Hurum idrettsråd forvalter ordningen "Deltakertilskudd - idrett" på vegne av Hurum kommune. Søknad om dette sendes idrettsrådet etter nærmere retningslinjer gitt av idrettsrådet.

For alle ordningene er retningslinjene beskrevet i "Retninslinjer for kulturtilskudd", se under.

Målgruppe

Kulturtilskudd kan gis til støtte for disse formål:

 • barn og unge
 • kulturminnevern
 • museer
 • kunstformidling
 • idrett
 • allmenn kultur

Retningslinjer for kulturtilskudd

Retningslinjene ble endret 29.01.2019, av kommunestyret. Endringen åpnet for at også idrettslag kan søke leietilskudd.

Retningslinjer for kulturtilskudd

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars. Det søkes på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsskjemaer og veiledning til skjemaene

Her oppgis nødvendige informasjon som må oppgis, samt nødvendige vedlegg for de ulike tilskuddsordningene.
Sett deg godt inn i dette, samt retningslinjene, før innsending av søknad.

Søknad om grunn-, leie og deltakertilskudd

Grunntilskudd (både idrett og allmenn kultur)

 • antall aktive medlemmer pr 31.12 i ulike alderskategorier MÅ oppgis. Dette er beregningsgrunnlaget for tilskuddet.
 • aktiviteten skal beskrives, enten under fanen undergrupper, aktiviteter eller som en beskrivelse under søknad om tilskudd.
 • nødvendige vedlegg: årsrapport og regnskap.

Leietilskudd

 • kopi av betalte leieutgifter
 • dokumentasjon på leiepriser og antall timer lagene har trent, (dersom idrettslag har trent i idrettsforeningens eget bygg, uten internfakturering av leiekostnaden).

Deltakertilskudd

 • Under fanen «søknad om tilskudd» skal det opplyses i tekstfeltet om: Arrangør/kursleder
 • Dato/varighet
 • Program/kursinnhold
 • Netto kostnader

  Merk:
  kopi av kvitteringer må forevises kulturkontoret før utbetaling av tilskudd.

Søknadsskjema om kulturtilskudd

Prosjekt- og arrangementstilskudd

Tilskuddet deles ut i 2 omganger. Søknadsfrist 1. mars og 15. september.
De tilgjengelige midlene deles likt mellom de to søknadsperiodene.

Søknadsskjema om prosjekt- og arrangementstilskudd

Tilskudd til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter

For retningslinjer og veiledning til søknader innenfor denne tilskuddsordningen, se her

Tilskudd til identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter i Hurum, Røyken og Asker 2019

Kulturtiltak er et godt virkemiddel for å bygge felles identitet og for å stimulere til samarbeid mellom aktører i de tre kommunene mener arbeidsgruppen i delprosjekt felles kultur, identitet og symboler.

Det blir 2 tildelinger i 2019. Første søknadsfrist er 1. februar.

Les mer og se søknadsskjema på hjemmesiden til Nye Asker.

Kontakt oss

Ved spørsmål til tilskuddsordninger og søknadsprosess kontakt virksomhet for kultur og idrett.

epost: postmottak.kultur@hurum.kommune.no

Tlf: 32 79 71 00

Besøksadresse:
Hurum kommune
Kulturkontoret
Nordre Sætrevei 4
3475 Sætre