'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kulturminner og kulturmiljøer i planlegging

I samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Riksantikvaren har Hurum kommune gjennomført  pilotprosjektet Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminner og kulturmiljøer i Hurum er registrert og vurdert av fagpersoner fra Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU). Kulturmiljøene er nærmere beskrevet og vurdert i rapporten fra NIKU. Noen av kulturmiljøene NIKU registrerte ble vedtatt som vernede kulturmiljøer i kommunedplanen som ble vedtatt 30.10.06.

Kommunedelplanen ble opphevet i forbindelse med vedtak av ny kommuneplan for Hurum 2018 - 30 som ble vedtatt 04.09.2018. Den nye kommuneplanen viderefører hovedtrekkene i den tidligere kommunedelplanen. Kulturmiljøene er nå ivaretatt i kommuneplanen som hensynssoner for bevaring av kulturmiljø. Kommuneplanen har også bestemmelser om verneverdige bygg og anlegg.

Det pågår et arbeid med å revidere liste over verneverdige bygg og anlegg. Alle verneverdige bygg og anlegg i Hurum er nå befart, og fylkeskommunen er i ferd med å verdivurdere de ulike bygningene. Så snart denne jobben er fullført vil revidert liste bli lagt frem til politisk behandling.